System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object. at Site.OnInit(EventArgs e)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi

2022/1 Makale Çağrısı

                Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi 2022/1

                Latin Amerika Bölgesinde Siyaset ve Toplum

               Sayı Editörü: Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Pınar ÖZMEN

               Yayın Kurulumuz dergimizin “Latin Amerika Bölgesinde Siyaset ve Toplum” ana temalı 2022/1 sayısı için karşılaştırmalı siyaset bilimi, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, politik iktisat ve politik sosyoloji alanlarında Latin Amerika ülkelerinin siyasal ve sosyal kurumlarına, jeopolitik ve güvenlik sorunlarına, iç ve dış politikada temel çatışma alanlarına, bölgesel entegrasyon faaliyetlerine ve bölge ülkelerinin Türkiye ile ilişkilerine odaklanan bilimsel literatüre katkı sağlayacak çalışmaları beklemektedir.

              Değerlendirmeye alınacak yazıların Dergipark aracılığıyla en geç 16 Ocak 2022 tarihine kadar teslim edilmesi gerekmektedir. Başvuru sahipleri yayın kararı ile ilgili en geç 2022 Şubat ayı içinde bilgilendirilecektir. Dergimizin ana tema dışında da siyaset bilimi, kamu yönetimi ve uluslararası ilişkilerin temel alanlarındaki yayınları diğer konular başlığı altında değerlendirmeye alınacaktır.

              Makalelerinizi https://dergipark.org.tr/tr/pub/tsbder bağlantısından gönderebilirsiniz.