System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object. at Site.OnInit(EventArgs e)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi

2021/2 Kamu ve Özel Sektörde Stratejik Yönetimin Önemi - The Importance of Strategic Management in Public and Private Sector

2021/2 Kamu ve Özel Sektörde Stratejik Yönetimin Önemi - The Importance of Strategic Management in Public and Private Sector

Yayın Ekibi / The Editorial Staff

Editör

Doç. Dr. Hülya TOKER

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Arş. Gör. Ranuna İklime GÜN

Editör Yardımcısı

Dr. Öğretim Üyesi Y. Pınar ÖZMEN

Tanıtım ve Sosyal Medya

Arş. Gör. Emre EZİN 

JenerikİçindekilerEditördenHakem Kurulu

Makaleler / Articles

235-252

Stratejik Liderlikten Dijital Stratejik Liderliğe: Kavramsal ve Kuramsal Bir Tartışma

From Strategic Leadership to Digital Strategic Leadership: A Conceptual and Theoretical Discussion

Hale Alan, Ali Rıza Köker

Özet Tam Metin
253-268

Üst Yönetimin Stratejik Değişimin Önündeki Rolü

The Role of Top Management on Leading Strategic Change

Mustafa Doruk Mutlu

Özet Tam Metin
269-278

Covid-19 Sonrası İşletmelerde Yükselen Trendler: Entelektüel Sermaye ve Dijital İletişim

Emerging Trends in Business After Covid-19: Intellectual Capital and Digital Communication

Fatma Ayanoğlu

Özet Tam Metin
279-292

Türk Kamu Yönetiminde Stratejik Planlama ve Stratejik Yönetimin Hukuki Gelişimi

Legal Development of Strategic Planning and Strategic Management in Turkish Public Administration

Abdullah Genco

Özet Tam Metin
293-328

Popülasyon Ekolojisi, Varlık Yönetiminde Strateji Değişimi ve Özelleştirme İdaresi

Ayhan Sarısu

Özet Tam Metin
329-348

Yönetime Katılım Sürecinde İnternet ve Sosyal Medyanın Önemi

Importance of Internet and Social Media in the Process of Participation in Management

Saltuk Aziz Gökalp

Özet Tam Metin
351-369

İnsani Müdahalenin Müdahale Edilen Ülke Üzerinde Yarattığı Etkiye Ruanda ve Somali Örnekleri Üzerinden Eleştirel Bir Yaklaşım

A Critical Approach of the Impact of Humanitarian Intervention on the Interfering Country through

Tevfik Karpuzcu

Özet Tam Metin
371-390

Latin Amerika Askerî Darbeleri: Nedenleri, Sonuçları ve Etkileri

Military Coups in Latin America: Causes, Consequences and Effects

Mehmet Özkan

Özet Tam Metin
391-413

11 Eylül Terör Saldırılarının Ardından ABD’nin İran Politikaları: Dost - Düşman Ayrımı

The USA’s Iran Policies after the September 11 Terrorist Attacks: Friend-Enemy Difference

Güngör Şahin, Hatice Demirci

Özet Tam Metin
417-422

Büyük Bozkırın Yükselişi- Nazarbayev Liderliği

The Rise of the Great Steppe- Nazarbayev Leadership

Ranuna İklim Gün

Özet Tam Metin

Tam Sayı Dosyası

Full Issue

Özet Tam Metin

Kapak

Özet Tam Metin