System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object. at Site.OnInit(EventArgs e)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi

2023/2 Geçmişten Günümüze Milliyetçilik Tartışmaları: Kimlikler, Krizler ve Aidiyetler

2023/2 Geçmişten Günümüze Milliyetçilik Tartışmaları: Kimlikler, Krizler ve Aidiyetler

Yayın Ekibi / The Editorial Staff

Editör

Doç. Dr. Hülya Toker

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Arş. Gör. Emre Ezin

Editör Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Pınar Özmen

Tanıtım ve Sosyal Medya

Arş. Gör. Emre Ezin 

JenerikİçindekilerEditördenHakem Kurulu

Makaleler / Articles

121-130

Mıroslav Hroch’un 3 Aşamalı Modeli Ekseninde Azerbaycan Millî Hareketinin Doğuşu

The Emergence Of The Azerbaıjanı Natıonal Movement Wıthın The Framework Of Mıroslav Hroch’s 3-Stage Model

Mehmet Akif Can

Özet Tam Metin
131-140

Konformist “Sömürge Aydınları” ya da "Yerli Kolonyal Kahyalar"

Conformist “Colonial Intellectuals” or “Native Colonial Stewards”

Osman Can Ünver

Özet Tam Metin
141-154

İran’ın Vekil Güç İnşasında İzlediği Kimlik Politikası: Azerbaycan İslami Direniş Hareketi (Hüseynçilər/Hüseyniyyun) Örneği

Iran's Identity Policy Pursued in Its Construction as a Proxy Power: The Case of the Islamic Resistance Movement of Azerbaijan (Hüseynçilər/Husayniyyun)

Oral Toğa & Güngör Şahin

Özet Tam Metin
155-166

Yakın Çevre Doktrini Bağlamında Dağlık Karabağ Sorununun Rusya Federasyonu Ulusal Güvenlik Politikasına Etkisi

The Impact of the Nagorno-Karabakh Issue on the National Security Policy of the Russian Federation in the Context of the Near Abroad Doctrine

Murat Ercan & Seymur Abbasov & Eser Gemici

Özet Tam Metin
169-180

Tarihsel Süreçte Vezir Nizâmülmülk’ün İstihbarata Yaklaşımı: Siyasetname Örneği

Vazir Nizam Al-Mulk's Approach to Intelligence in the Historical Process: A Political Treatise (Siyasetname)

Nedim Mutlu & Derviş Çanakçı

Özet Tam Metin
181-194

Platon’un Devlet Kitabı Üzerinden Antik Yunan’da Oikos ve Kadınlar Hakkında Bir Tartışma

On Plato's Republic: A Discussion About Oikos and Women in Ancient Greece

Elifhan Köse Çal

Özet Tam Metin
197-199

Farkı Ortaya Çıkarmak: Çokkültürlülük ve Çeviri Politikası

Ma(r)king the Difference: Multiculturalism and the Politics of Translation

Özlem Gülen

Özet Tam Metin

Tam Sayı Dosyası

Full Issue

Özet Tam Metin

Kapak

Özet Tam Metin