System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object. at Site.OnInit(EventArgs e)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi

2018/2 Türkiye'de Kamu Politikaları - Public Policy in Turkey

2018/2 Türkiye'de Kamu Politikaları - Public Policy in Turkey

Yayın Ekibi / The Editorial Staff

Editör

Prof. Dr. Yunus Yoldaş

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi Y. Pınar ÖZMEN

Editör Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Hülya TOKER, Dr. Öğr. Üyesi Y. Pınar ÖZMEN

Tanıtım ve Sosyal Medya

 

JenerikİçindekilerİçindekilerHakem Kurulu

Makaleler / Articles

67-86

Katılımcı Yönetim Anlayışı ve İLKSAN

Participating Management Concept and İLKSAN

Saltuk Aziz GÖKALP

Özet Tam Metin
Özet
Karar alma ve kararların uygulanması, yönetim sürecinde sıklıkla karşılaşılan bir süreçtir. Karar vericiler ve uygulayıcıların öngörülü ve planlı olması ile alınan kararların etkili ve uygulanabilir olması sağlanacaktır. Karar alma mekanizmaları örgütlerin kurumsallaşma yapılarına göre değişebilmektedir. Demokratik bir yönetim anlayışını benimseyen örgütler karar alma süreçlerinde katılımı esas alırken; daha otokratik ve tepeden inme yönetimi benimseyen örgütler ise karar alma süreçlerinde katılımı önemsememektedir. Bu çalışmada karar alma süreçlerinde katılımı esas alan katılımcı yönetim anlayışı üzerinde durulmuştur. Bu anlayış çerçevesinde ülkemizde T.C. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak 1943 yılında kurulan ve üyelerine hizmet sağlayan bir sosyal yardım sandığı olan İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN) incelenmiştir. Çalışmada; Sandığın mevzuatları ve faaliyet raporlarından faydalanılarak İLKSAN’da katılımcı bir yönetim anlayışının hâkim olup olmadığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda İLKSAN’ın katılımcı bir yönetim anlayışının gerektirdiği ölçüde katılıma ve denetime önem verdiği sonucuna varılmıştır.
Abstract
Decision making and implementation of decisions are the processes frequently encountered in the management. Decision-makers’ and practitioners’ being prescient and planned, will render the decisions taken to be effective and applicable. Decision making mechanisms may vary depending on the institutional structures. While some organizations adopt a democratic management approach based on participation in decision-making processes; others that adopt more autocratic and top-down management disregard participation in decision-making processes. In this study, participatory management approach based on participation in decision-making processes is considered. Within this framework, Republic of Turkey Primary School Teachers’ Health and Social Aid Fund (ILKSAN), a social welfare fund established in 1943 with the aim of providing services to its members, within the organization of the Ministry of Education, is examined. By exploiting the regulations and activity reports this study, tries to determine whether a participatory management approach prevails İLKSAN. Hence, it is concluded that İLKSAN attaches importance to participation and supervision to the extent required by a participatory management approach.
Künye
GÖKALP, S . (2018). Katılımcı Yönetim Anlayışı ve İLKSAN. Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi , 1 (2) , 67-86.
Anahtar Kelimeler
Katılım, Katılımcı Yönetim, İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN)
Keywords
Participation, Participatory Management, Primary School Teachers Health and Social Aid Fund.