System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object. at Site.OnInit(EventArgs e)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi

2019/1 Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri - Turkey-European Union Relations

2019/1 Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri - Turkey-European Union Relations

Yayın Ekibi / The Editorial Staff

Editör

Dr. Öğr. Üyesi Hülya Toker

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi Y. Pınar ÖZMEN

Editör Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Y. Pınar ÖZMEN

Tanıtım ve Sosyal Medya

 

JenerikİçindekilerİçindekilerHakem Kurulu

Makaleler / Articles

1-24

Immanuel Kant’ın Felsefi Görüşlerinin Uluslararası İlişkiler Disiplinine Yansımaları

Reflection of İmmanuel Kant’s Philosophical Views to Discipline of İnternational Relations

Aycan CESİM

Özet Tam Metin
Özet
18. Yüzyılın en önemli düşünürlerinden olan Immanuel Kant, ölümünün üzerinden iki asırdan daha uzun bir süre geçmiş olmasına rağmen, ortaya koyduğu eserleri ile etkin bir isim olarak günümüze kadar gelmiştir. Bugün hâlen Kant’ın felsefesinin özellikle de "Ebedi Barış Üzerine Felsefi Deneme" adlı eserinin Uluslararası İlişkiler disiplinine yansımaları tartışılmaktadır. Bu çalışmanın amacı da; Kant’ın felsefesinin, Uluslararası İlişkiler disiplinine teori çalışmalarında ve pratikte ne tür yansımalarının olduğunu ortaya koyabilmektir. Çalışmanın birinci bölümünde Kant’ın felsefesinin ana hatlarına kısaca değinilmiştir. İkinci bölümde yoğunluklu olarak “Ebedi Barış Üzerine Felsefi Deneme” eseri olmak üzere, konumuz ile alakalı diğer eserlerinin analizine yer verilmiştir. Çalışmanın son bölümünde ise, Kant’ın ortaya koyduğu fikirlerin Uluslararası İlişkiler disiplinine yansımaları, Uluslararası İlişkiler kuramlarına olan katkıları tartışılmış ve ‘teori – pratik uyuşmazlığı’ çerçevesinde getirilebilecek eleştiriler irdelenmiştir.
Abstract
Immanuel Kant who is one of the most important thinkers of the 18th century, has survived to the present day as an active name with his works, although 215 years have passed since his death. Today, the reflections of Kant's philosophy, especially his essay "Perpetual Peace: A Philosophic Sketch”, on the discipline of International Relations are being discussed. The aim of this study is that to be able to reveal the reflections of Kant's philosophy to the discipline of International Relations in theory studies and practice. In the first part of the study, the outlinesof Kant's philosophy are briefly mentioned. In the second part, the analysis of the other works related to our subject, and especially "Perpetual Peace: A Philosophic Sketch” is analyzed. In the last part of this study, the reflections of Kant's ideas on the discipline of International Relations and their contributions to the theories of International Relations are discussed and the criticisms that can be brought within the framework of ‘theory - practice conflict’ are examined.
Künye
İLHAN ARAS, İ , SAĞIROĞLU, A . (2019). Lizbon Antlaşması Sonrası Avrupa Sayıştayı: 2009-2017 Dönemi Yıllık Raporları Üzerine Bir İnceleme. Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi , 2 (1) , 25-50.
Anahtar Kelimeler
Ebedi Barış, Immanuel Kant, Uluslararası İlişkiler
Keywords
Perpetual Peace, Immanuel Kant, International Relations