System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object. at Site.OnInit(EventArgs e)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi

2019/1 Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri - Turkey-European Union Relations

2019/1 Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri - Turkey-European Union Relations

Yayın Ekibi / The Editorial Staff

Editör

Dr. Öğr. Üyesi Hülya Toker

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi Y. Pınar ÖZMEN

Editör Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Y. Pınar ÖZMEN

Tanıtım ve Sosyal Medya

 

JenerikİçindekilerİçindekilerHakem Kurulu

Makaleler / Articles

25-50

Lizbon Antlaşması Sonrası Avrupa Sayıştayı: 2009-2017 Dönemi Yıllık Raporları Üzerine Bir İnceleme

The European Court of Auditors After the Lisbon Treaty: An investigation on Annual Reports of 2009- 2017 Period

İlhan ARAS, Akın SAĞIROĞLU

Özet Tam Metin
Özet
Avrupa Sayıştayı, Avrupa Birliği’nin bir kurumu olarak 40 yılı aşkın bir süredir faaliyetlerine devam etmektedir. Avrupa Birliği’nin bütçesini, gelir ve harcama alanlarını denetlemektedir. Avrupa Sayıştayı ile ilgili yapılan çoğu çalışma, kurumun tarihi ve diğer Avrupa Birliği kurumlarıyla ilişkisine odaklanmıştır. Bu çalışma ise, kurumun yıllık raporlarına odaklanmaktadır. Avrupa Sayıştayı’nın yayınladığı yıllık raporlar dikkate alındığında bu konuyla ilgili yeterli çalışmanın olmadığı görülmektedir. Bu nedenle çalışma, Avrupa Sayıştayı tarafından yayınlanan yıllık raporlara odaklanması nedeniyle literatüre katkı sağlayacaktır. Bu çerçevede öncelikle Lizbon Antlaşması sonrasında kurumun yapısı ve görevleri ele alınmış, Avrupa Birliği bütçesine değinilmiştir. Sonraki bölümde ise, 2009-2017 dönemi temelinde Avrupa Sayıştayı tarafından yayınlanan yıllık rapor sonuçları incelenmiştir. Sonuç olarak, yıllık hata oranlarının 2015’e kadar arttığı, daha sonra azaldığı ve ayrıca çok yüksek olmadığı görülmüştür.
Abstract
The European Court of Auditors has been continuing its activities for more than 40 years as an institution of the European Union. It audits the budget, income and payment areas of the European Union. Most studies on the European Court of Auditors are focused on the history of the institution and its relationship with other European Union institutions. This study focuses on the annual reports of the institution. Considering the annual reports published by the EU Auditors, it is seen that there are not enough studies on this subject. Therefore, the study will contribute to the literature as it focuses on the annual reports published by the EU Auditors. In this framework, first of all, the structure and duties of the institution after the Lisbon Treaty were discussed and the European Union budget was mentioned. In the next section, the results of the annual report published by the EU Auditors on the 2009-2017 period were examined. As a result, it is seen that annual error rates increased by 2015, then decreased. In addition, it is also found that annual error rates are not very high.
Künye
İLHAN ARAS, İ , SAĞIROĞLU, A . (2019). Lizbon Antlaşması Sonrası Avrupa Sayıştayı: 2009-2017 Dönemi Yıllık Raporları Üzerine Bir İnceleme. Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi , 2 (1) , 25-50.
Anahtar Kelimeler
Avrupa Sayıştayı, Bütçe, Lizbon Antlaşması, Yıllık Rapor.
Keywords
The European Court of Auditors, Budget, Lisbon Treaty, Annual Report.