System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object. at Site.OnInit(EventArgs e)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi

2019/1 Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri - Turkey-European Union Relations

2019/1 Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri - Turkey-European Union Relations

Yayın Ekibi / The Editorial Staff

Editör

Dr. Öğr. Üyesi Hülya Toker

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi Y. Pınar ÖZMEN

Editör Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Y. Pınar ÖZMEN

Tanıtım ve Sosyal Medya

 

JenerikİçindekilerİçindekilerHakem Kurulu

Makaleler / Articles

51-76

Doğu Akdeniz Güvenlik Algılamaları Bağlamında, Kalıcı Yapılandırılmış İşbirliği Savunma Anlaşması (The Permanent Structured Cooperation- Pesco) ve Enerji Güvenliği Meselelerinin Avrupa Birliği-Türkiye İlişkilerine Olası Yansımalarını Anlamak

Understanding Possible Reflections on the European Union-Turkey Relations of the Permanent Structured Cooperation (Pesco) And Energy Security Issue in The Context of Security Perceptions of The East Mediterranean

Sina KISACIK, Fahri ERENEL

Özet Tam Metin
Özet
Doğu Akdeniz Bölgesi, günümüzde askerî güvenlik ve enerji güvenliği politikaları bağlamında gittikçe önemini artıran bir coğrafi alandır. Son senelerde keşfedilen büyük ölçekteki doğalgaz kaynaklarına ilaveten özellikle Arap Ayaklanmalarının bir neticesi olarak ulusal güvenlik politikaları çerçevesinde, bölge ülkelerinin yanı sıra bölge dışındaki büyük devletler (ABD ve Rusya) ve de önemli bölgesel organizasyonlar (özellikle Avrupa Birliği) tarafından Doğu Akdeniz’e çok özel bir önem atfedilmektedir. Avrupa Birliği hem kendi enerji güvenliği açısından hem de bölgesel askerî güvenlik politikaları bağlamında ilgili bölge ülkeleri ile çeşitli iş birliği projeleri geliştirmektedir. Bu bağlamda bölgede bulunan zengin hidrokarbon kaynaklarına sahip ülkelerle Doğu Akdeniz Gaz Girişimi kapsamında doğalgaz taşıma projeleri gerçekleştirirken, diğer yandan Kalıcı Yapılandırılmış İşbirliği Savunma Anlaşması (The Permanent Structured Cooperation Agreement- PESCO) Girişimi ile bölgeye yönelik bir güvenlik bakış açısını da ortaya koymaktadır. Bahse konu çerçevede Türkiye ile arasında ciddi anlaşmazlıklar bulunmaktadır.
Abstract
The Eastern Mediterranean Region has been increasing its significance especially in terms of military security and energy security policies in today’s world. In addition to the huge natural gas reserves discovered in the recent years, not only the regional states but also the great powers (USA, Russian Federation) as well as significant regional organizations (primarily European Union) have been attaching special importance to the Eastern Mediterranean Region within the context of their national security interests as a result of the Arab Revolts. The European Union has been developing several cooperation projects with the related regional countries in terms of both regional military security and energy security fields. Within this context, when the EU develops natural gas transportation projects with the hydrocarbon-rich countries in the region such as Eastern Mediterranean Gas Initiative, on the other hand, it sets forth a security outlook toward the region with the Permanent Structured Cooperation (PESCO). Within these contexts, there exist serious problems between Turkey and the European Union.
Künye
KISACIK, S , ERENEL, F . (2019). Doğu Akdeniz Güvenlik Algılamaları Bağlamında, Kalıcı Yapılandırılmış İşbirliği Savunma Anlaşması (The Permanent Structured Cooperatıon- Pesco) ve Enerji Güvenliği Meselelerinin Avrupa Birliği-Türkiye İlişkilerine Olası Yansımalarını Anlamak. Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi , 2 (1) , 51-76.
Anahtar Kelimeler
Doğu Akdeniz, Türkiye, Avrupa Birliği, Enerji Güvenliği, PESCO.
Keywords
Eastern Mediterranean, Turkey, European Union, Energy Security, PESCO.