System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object. at Site.OnInit(EventArgs e)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi

2019/1 Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri - Turkey-European Union Relations

2019/1 Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri - Turkey-European Union Relations

Yayın Ekibi / The Editorial Staff

Editör

Dr. Öğr. Üyesi Hülya Toker

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi Y. Pınar ÖZMEN

Editör Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Y. Pınar ÖZMEN

Tanıtım ve Sosyal Medya

 

JenerikİçindekilerİçindekilerHakem Kurulu

Makaleler / Articles

77-104

Poujade ve Sarı Yelekliler Hareketlerinin Vergi Grevi/Verginin Reddi Olguları Etrafında Analizi

Analysis of Poujade And Yellow Vest Movements on the Concepts of Tax Strike/Tax Rejection

Recep TEMEL

Özet Tam Metin
Özet
Vergi Grevi ve Verginin Reddi olguları maliye yazınına 1950’li yıllarla birlikte girmiştir. Bu yıllarda Fransız vergi mükellefleri P. Poujade liderliğinde örgütlenmiş ve aşırı vergi yükünün oluşturduğu vergi baskısıyla Fransız hükümetinin uygulamalarını protesto etmeye başlamışlardır. Bu protestolar başlangıçta kısmen kanun dışı yöntemlerle yapılmışsa da hareketin toplumsallaşmasıyla birlikte önce bir sivil toplum kuruluşu, sonrasında da bir siyasî parti çatısı altında kanuni yöntemlerle sürdürülmüştür. Sarı Yelekliler Hareketi ise Fransız Hükümetinin ağırlıklı olarak ekonomik/malî uygulamalarına karşı 2018 Kasım ayında başlatılmış ve hızla Fransa geneline oradan da diğer ülkelere yayılan protesto hareketleridir. Başlangıcında makul yöntemlerin kullanıldığı hareket, kitleselleşmeyle birlikte demokratik olmayan ve de kanun dışı yöntemleri de protesto aracı olarak kullanmaya başlamıştır. Bu çalışmada öncelikle Vergi Grevi ile Verginin Reddi kavramlarının Türk maliye yazınında ifade ettikleri anlamlar ve anlam değişmeleri üzerinde durulmuştur. Ayrıca bu iki kavram arasındaki farklar net olarak ortaya konulmuş ve kavramlara ilişkin yeni tanımlar yapılmıştır. Yapılan bu tanımlar ışığında Poujade ve Sarı Yelekliler hareketleri değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmelere göre Poujade ve Sarı Yelekliler hareketlerinin, Vergi Grevinden öte birer Vergi İsyanı niteliği taşıdıkları sonucuna varılmıştır. Zira her iki harekette de kamu otoritesine karşı kanun dışı ve demokratik teamüllere aykırı araçlar kullanılmak suretiyle çok ciddi düzeyde mal ve can kayıplarına (Özellikle Sarı Yelekliler Hareketi’nde 11 ölü) sebep olunduğu tespit edilmiştir. Verginin Reddi bağlamında ise her iki hareketin gerçekleştirdiği gösteriler sonrasında hükümetlerin tepkilere sebep olan düzenlemelerden geri adım atarak vergi mükellefleri lehine düzenlemeler yaptıkları görülmüştür.
Abstract
The cases of Tax Strike and Tax Rejection entered the fiscal literature in the 1950s. During these years, French taxpayers organized under the leadership of P. Poujade and started to protest the practices of the French government with the tax pressure caused by the excessive tax burden. Although these protests were initially carried out in part by illegal methods, with the socialization of the movement, they were first carried out by a non-governmental organization and then under the roof of a political party. The Yellow Vests Movement is the protest movement that was started in November 2018 against the economic/financial practices of the French Government and spread rapidly throughout France and then to other countries. The movement which was used reasonable methods at the beginning, got started to use nondemocratic and illegal methods as a means of protest along with massification. In this study, firstly, the meaning and changes in the meaning of the Tax Strike and the Rejection of Tax in Turkish finance literature are emphasized. In addition, the differences between these two concepts have been put forward clearly and new definitions have been made. In the light of these definitions, the movements of Poujade and Yellow Vests were evaluated. According to these evaluations, it was concluded that the poujade and Yellow Vests movements were more of a Tax Revolt than a Tax Strike. In both of these movements, it was determined that the use of illegal and democratic practices against public authority caused serious loss property and life (11 dead in Yellow Vests Movement). In the context of the Rejection of Tax, after the demonstrations carried out by both movements, it was seen that the governments stepped back from the regulations that caused the reactions and made arrangements in favor of taxpayers.
Künye
TEMEL, R . (2019). Poujade ve Sarı Yelekliler Hareketlerinin Vergi Grevi/Verginin Reddi Olguları Etrafında Analizi. Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi , 2 (1) , 77-104
Anahtar Kelimeler
Sarı Yelekliler Hareketi, Vergi Grevi, Verginin Reddi, Poujade Hareketi, Fransa.
Keywords
Yellow Vests Movement, Tax Strike, Tax Rejection, Poujade Movement, France.