System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object. at Site.OnInit(EventArgs e)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi

2019/2 Türkiye'de Kent ve Çevre Politikaları - Urban and Environmental Policies in Turkey

2019/2 Türkiye'de Kent ve Çevre Politikaları - Urban and Environmental Policies in Turkey

Yayın Ekibi / The Editorial Staff

Editör

Dr. Öğr. Üyesi Hülya Toker

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Pınar Özmen

Editör Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Pınar Özmen

Tanıtım ve Sosyal Medya

 

JenerikİçindekilerİçindekilerHakem Kurulu

Makaleler / Articles

1-21

Türkiye’de Kentsel Yoksulluk Olgusu Üzerine Bir Değerlendirme

A Review on the Phenomenon of Urban poverty in Turkey

Ahsen SAÇLI

Özet Tam Metin
Özet
Yoksulluğun tarihi günümüzden çok daha eskilere dayanmaktadır. Aslında yoksulluk tam anlamıyla kavram olarak tanımlanmamış olsa bile mülkiyet kavramının insanlığın gündemine girmesiyle birlikte var olmuştur denilebilir. Kavram, son yılların önemli araştırma konularından birisi haline gelmiştir. Kökeninde herhangi bir şeye sahip olma ya da olamama durumunu anlatan bu kavram, son tahlilde insanlık ilerledikçe, insana dair pek çok kavramın da eklenmesiyle bugünkü anlamını bulmuştur. Dolayısıyla dünyada geçerli olan ekonomik sistemin yoksulluk sorununun artmasıyla birebir ilişkisi bulunmakla birlikte, yoksulluğun başlangıcı olarak kapitalizmi ya da küreselleşmeyi neden olarak göstermek yanlış ya da eksik olacaktır. Kentsel yoksulluk, genel anlamda yoksulluk sorununa oranla daha yeni bir kavramdır. Dünyadaki kentleşme oranı çok hızlı ilerlemiştir ve dünya nüfusunun yaklaşık %75’i kentlerde yaşamaktadır. Bunun ülkelere göre değişik nedenleri olmakla beraber, teknolojinin gelişmesi ile birlikte dünyadaki üretim modellerinin değişmesi temel sebep olarak gösterilebilir. Bu nedenler çeşitlenerek aynı durum Türkiye’de de yaşanmaktadır. Türkiye, plansız iç göç ile düzensiz kentleşme sorununu yaşarken buna ek olarak, jeopolitik konumu itibarıyla yoğun bir şekilde dış göç sorununu yaşamaktadır. Dolayısıyla Türkiye’de kentler, ekonomik sorunların yanında göç sorununu da çözmek zorunda kalmaktadır. Türkiye’de kent yoksulluğu, gecekondu alanları, çöküntü alanları, kentlerin terk edilmiş eski alanları, tarihi ve kültürel alanlarında daha çok görünür haldedir. Türkiye’de kent yoksulluğu kavramının tanımı ve boyutları ile birlikte geldiği durumun incelendiği bu çalışma literatür taramasına dayanmaktadır. Genel olarak Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK), 2016–2018 yılları için yayınlanan verilerinden yararlanılmıştır.
Abstract
The date of poverty dates back to ancient times. Even if poverty has not been thoroughly defined as a concept, it can be said that it has existed since the concept of property first came into humanity’s agenda. The concept has been one of the important research subjects within the recent years. Explaining the situation of whether to own something or not in its original meaning, this concept has found its current meaning in the last instance through acquiring some additional concepts related to human beings as humanity has progressed. Therefore, while the economic system currently valid in the world is related to ascend of poverty problem, pointing out capitalism or globalization as the reasons for dawn of poverty can be considered as a wrong or deficient thought. Urban poverty is relatively a new concept when compared with the concept of poverty. Urbanization rate in the world has progressed in a fine acceleration and 75% of the world’s population lives in cities. While there are different reasons for that depending on the countries, with the development of technology, conversion of production models in the world can be suggested as the main reason. The same situation is experienced in Turkey through variation of these reasons, too. While Turkey has been experiencing unplanned domestic migration and unplanned urbanization, it has also been experiencing external immigration due to its geopolitical position in addition to the problems mentioned. Therefore, besides economic problems, the cities in Turkey are supposed to find solutions to migration problems. Urban poverty in Turkey is more apparent in slums, ruined regions, old abandoned regions of the cities, historical and cultural regions. This study, in which definition and dimensions of urban poverty concept as well as its current situation in Turkey are discussed, depends on literature review. Generally, data of Turkish Statistical Institute (TurkStat) published in 2016-2018 will be benefited.
Künye
SAÇLI, A . (2019). Türkiye’de Kentsel Yoksulluk Olgusu Üzerine Bir Değerlendirme. Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi , 2 (2) , 1-21.
Anahtar Kelimeler
Yoksulluk, Kent Yoksulluğu, Kentsel Yoksulluk, Türkiye’de Kentsel Yoksulluk.
Keywords
Poverty, Urban Poverty, Urban Poverty in Turkey.