System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object. at Site.OnInit(EventArgs e)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi

2019/2 Türkiye'de Kent ve Çevre Politikaları - Urban and Environmental Policies in Turkey

2019/2 Türkiye'de Kent ve Çevre Politikaları - Urban and Environmental Policies in Turkey

Yayın Ekibi / The Editorial Staff

Editör

Dr. Öğr. Üyesi Hülya Toker

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Pınar Özmen

Editör Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Pınar Özmen

Tanıtım ve Sosyal Medya

 

JenerikİçindekilerİçindekilerHakem Kurulu

Makaleler / Articles

25-46

Küreselleşmenin Politik Mekâna Etkisi: Neo-Marksist Bakış Açısı Üzerinden Bir Değerlendirme

The Effect of Globalization on Political Space: An Evaluation from the Neo-Marxist Perspective

İrem Ece AKPINAR

Özet Tam Metin
Özet
Mekân kavramı geçmişten günümüze iktidarların mücadele alanlarını da ifade eden bir kavram olmuştur. Mekânda meydana gelen sosyal, ekonomik, kültürel yapı, siyasi coğrafya ile yeniden şekillenmektedir. Mekânlar, tarihsel süreçler arasında bağlantılar kuran, geçmişin izlerini taşıyan ve ideolojik düşünceleri içinde barındırarak iktidarın izlerini yansıtan simgelerdir. Küreselleşmeyle beraber ideolojilerin yeniden şekillenmesi, mekân içinde iktidarın gücünde değişimlere yol açmaktadır. Küreselleşme, mekânı yeniden kurgulayarak ekonomik-politik mekân üzerinde yeni dinamikler oluşturmaktadır. Bu bağlamda çalışmanın kurumsal çerçevesi temelde David Harvey’in “mekânsal farklılaşma kuramı” üzerinde kurgulanmış, ancak Lefebvre ve Castells’in teorilerinden de faydalanılmıştır. Çalışmanın amacı, küreselleşme sürecinin etki alanlarından biri olan mekân kavramının, değişen anlamı ve niteliğini incelemektir.
Abstract
The concept of space has been a concept expressing the fields of struggle of the governments from past to present. The social, economic and cultural structure that occurs in the space is reshaped by political geography. Spaces are symbols that make connections between historical processes, reflect the traces of the past, and reflect the traces of power by incorporating ideological ideas. The reshaping of ideologies with globalization leads to changes in the power of government within space. Globalization is creating new dynamics on economic-political space by reconstructing space. In this context, the institutional framework of the study is mainly based on David Harvey's spatial differentiation theory. However, the theories of Lefebvre and Castells were also utilized. The aim of the study is to examine the changing meaning and quality of the concept of space, which is one of the domains of the globalization process.
Künye
AKPINAR, İ . (2019). Küreselleşmenin Politik Mekâna Etkisi: Neo-Marksist Bakış Açısı Üzerinden Bir Değerlendirme. Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi , 2 (2) , 25-46.
Anahtar Kelimeler
Kent, Mekân, Küreselleşme, Kentleşme, Zaman-Mekân İlişkisi, Kent Mekânı
Keywords
City, Space, Globalization, Urbanization, Time-Space Relationship, City Space.