System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object. at Site.OnInit(EventArgs e)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi

2019/2 Türkiye'de Kent ve Çevre Politikaları - Urban and Environmental Policies in Turkey

2019/2 Türkiye'de Kent ve Çevre Politikaları - Urban and Environmental Policies in Turkey

Yayın Ekibi / The Editorial Staff

Editör

Dr. Öğr. Üyesi Hülya Toker

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Pınar Özmen

Editör Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Pınar Özmen

Tanıtım ve Sosyal Medya

 

JenerikİçindekilerİçindekilerHakem Kurulu

Makaleler / Articles

73-92

Türkiye’de Çevre Temizlik Vergisinin Değerlendirilmesi

The Assessment of the Environmental Cleaning Tax in Turkey

Muhammed SAMANCI, Berkan KARAGÖZ

Özet Tam Metin
Özet
Türkiye’de 1993 yılında ihdas edilen Çevre Temizlik Vergisi teorik anlamda harç niteliğinde olup, verginin konusu belediyelerin katı atık toplama hizmetlerinden yararlanan konut, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalardan öngörülen maktu tarifesine göre alınmakta olan bir yerel idare vergisidir. Bu çalışmanın amacı Türkiye’de Çevre Temizlik Vergisinin gelişimi ve toplam gelirler ile vergi gelirleri içindeki payını verilerle analiz etmektir. Bu amaca ulaşmak için seçilmiş bazı AB ve OECD ülkelerinde Çevre Temizlik Vergisinin uygulaması ve Türkiye’de gerek genel yönetim gerek mahalli idare bütçeleri içindeki payları üzerinde durulmuştur. Türkiye’de 2018 yılında Çevre Temizlik Vergisi, mahalli idare gelirlerinin %4,42’sini, genel yönetim bütçe gelirlerinin %0,051’ini oluşturmuş olup, toplam vergi gelirlerinin içinde ise %0,085 gibi çok düşük bir paya sahip olduğu sonucuna varılmıştır.
Abstract
The enviromental cleaning tax unearthed in 1993 in Turkey, theoretically it means the tax charge and also as a subject of the task is a local government tax that is collected according to the fixed tariff from the houses, workplaces and other buildings that benefit from municipal solid waste collection services. The aim of this study is to analyze the development of the environmental cleaning tax in Turkey, also the share of total tax and revenue by using relevant data. In order to achieve this aim, this study focused on the application of environmental cleaning tax in some of the selected EU-OECD countries and also emphasized on the sanitation tax shares in the budget of local government as well as general government in Turkey. As a result, the enviromental cleaning tax in Turkey, is accounted for 4.42% of the local government revenues and 0.051% of the general government budget revenues, however it has a very low share as 0.085% in total tax revenues.
Künye
SAMANCI, M , KARAGÖZ, B . (2019). Türkiye’de Çevre Temizlik Vergisinin Değerlendirilmesi. Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi , 2 (2) , 73-92.
Anahtar Kelimeler
Çevre Vergileri, Çevre Temizlik Vergisi, Katı Atık Yönetimi, Vergi
Keywords
Environmental Tax, Environmental Cleaning Tax, Solid Waste Management, Tax.