System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object. at Site.OnInit(EventArgs e)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi

2020/1 Dünden Bugüne Enerjinin Önemi ve Enerji Savaşları - Importance of Energy from Past and Today and Energy Wars

2020/1 Dünden Bugüne Enerjinin Önemi ve Enerji Savaşları - Importance of Energy from Past and Today and Energy Wars

Yayın Ekibi / The Editorial Staff

Editör

Doç. Dr. Hülya TOKER

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi. Y. Pınar ÖZMEN

Editör Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi. Y. Pınar ÖZMEN

Tanıtım ve Sosyal Medya

Dr. Öğr. Üyesi. Murat KESEBİR 

JenerikİçindekilerİçindekilerHakem Kurulu

Makaleler / Articles

55-69

Yenilenebilir Enerji Yatırımlarının Arttırılmasına Yönelik Vergisel Teşvikler: Türkiye ve Seçilmiş Bazı Ülkeler Arasında Karşılaştırma

The Tax Incentives for Increasing Renewable Energy Investments: Comparison Between Turkey and Some Selected Countries

Muhammed SAMANCI

Özet Tam Metin
Özet
Yeryüzünde var olan petrol, doğalgaz, kömür gibi fosil kaynakların gelecekteki nüfus artışı ve günlük yaşamda kullanılan cihazların artması nedeniyle hızlı bir şekilde azalması beklenmektedir. Bu nedenle, yenilenebilir doğal zenginliklere sahip ülkelerde yenilenebilir enerji yatırımları ve kaynaklarının kullanımı enerji ihtiyacının karşılanması bakımından büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de ve seçilmiş bazı ülkelerde yenilenebilir enerji yatırımlarına yönelik vergisel teşviklerin, özellikle vergi muafiyetleri ile vergi indirimleri açısından karşılaştırılmasıdır. Bu amacı gerçekleştirmek için ilgili ülkelerin hem vergi hem de enerji yasalarında adı geçen teşvikler incelenmiştir. Yenilenebilir enerji yatırımları alanında diğer ülkelere nazaran beş farklı vergi teşviki ile Cezayir ön plana çıkmıştır. Örnek ülkeler için Ürdün’ün ise, vergi teşvikleri konusunda en az teşvik sunan ülke olduğu söylenebilir. Türkiye’nin petrol rezervlerine sahip olmaması nedeniyle enerji konusunda dışa bağımlı olması nedeniyle yenilenebilir enerji potansiyelinden faydalanması gerekmektedir. Yenilenebilir enerji alanında kullanılan vergisel teşvikleri, diğer ülkelerin bu alanda uyguladığı teşvik sistemlerinden yararlanarak yapılandırması sonucunda daha verimli olabileceği gözlenmiştir.
Abstract
The fossil resources such as petroleum, natural gas, coal on earth are expected to decrease rapidly due to future population growth and increasing use of devices used in daily life. For this reason, the use of renewable energy investments and resources in countries with renewable natural resources is of great importance in terms of meeting the energy needs. The purpose of this study to compare the tax incentives for renewable energy investment in Turkey and in selected countries, especially in terms of the tax reductions and the tax exemptions. In order to realize this aim, the incentives which are mentioned in both the tax laws and energy laws of the concerned countries are examined. Algeria has come to the fore with five different tax incentives in the field of renewable energy investments compared to other countries. For the sample countries, it can be said that Jordan offers the least incentive for the tax incentives. Turkey is dependent on foreign energy due to have their oil reserves. It would be more efficient to reduce this dependency and to configure the tax incentives used in the field of renewable energy by using the incentive systems implemented by other countries in this field.
Künye
SAMANCI, M . (2020). Yenilenebilir Enerji Yatırımlarının Arttırılmasına Yönelik Vergisel Teşvikler: Türkiye ve Seçilmiş Bazı Ülkeler Arasında Karşılaştırma. Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi , 3 (1) , 55-69.
Anahtar Kelimeler
Yenilenebilir Enerji, Vergi Teşvikleri, Teşvik, Türkiye
Keywords
Renewable Energy, Tax Incentives, Incentive, Turkey