System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object. at Site.OnInit(EventArgs e)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi

2020/1 Dünden Bugüne Enerjinin Önemi ve Enerji Savaşları - Importance of Energy from Past and Today and Energy Wars

2020/1 Dünden Bugüne Enerjinin Önemi ve Enerji Savaşları - Importance of Energy from Past and Today and Energy Wars

Yayın Ekibi / The Editorial Staff

Editör

Doç. Dr. Hülya TOKER

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi. Y. Pınar ÖZMEN

Editör Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi. Y. Pınar ÖZMEN

Tanıtım ve Sosyal Medya

Dr. Öğr. Üyesi. Murat KESEBİR 

JenerikİçindekilerİçindekilerHakem Kurulu

Makaleler / Articles

89-115

Hizmet Sunumundan Hukukilik Boyutuna: 6360 Sayılı Kanuna Ait Akademik Eleştiriler

From Presentatıon of Service to Legality: Academic Criticism of The Law No 6360

Emre EKİNCİ

Özet Tam Metin
Özet
30 Mart 2014 yerel seçimlerinden sonra yürürlüğe giren 6360 sayılı Kanun, idari, siyasi ve mali konularda tartışma alanı ortaya çıkarmıştır. Kanunun tasarı aşamasından bugüne kadar olan süreci değerlendiren akademik çalışmaların incelenmesi bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Bu doğrultuda fazla sayıdaki yayın ve belgenin kapsamlı bir sentezine ulaşılmasında literatür taraması yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın temel amacı, 6360 sayılı Kanun ile ilgili belli başlı konular üzerinde akademik çalışmalardaki olumlu ve olumsuz eleştirilerin tespitini yapmak ve bu tespitler doğrultusunda yerel yönetimler alanındaki çalışmalara katkıda bulunmaktır. Çalışmada; 6360 sayılı Kanun ve kanunun gerekçesi, tüzel kişilikleri kaldırılan belde belediyeleri ve köyler; kanunun kırsal alana, hizmet sunumuna, merkezileşme-yerelleşme konularına, katılım ve demokrasi olgusuna ve mali konular üzerine etkileri; anayasaya uygunluk ile büyükşehir sistemine geçen şehirler konuları çerçevesinde akademik çalışmaların bu konular üzerindeki değerlendirmeleri incelenmiştir. Sonuç olarak konu ile ilgili çok fazla akademik çalışma yapıldığı, genellikle benzer olgular üzerinde tartışıldığı, olumlu olduğu kadar olumsuz da eleştirilerin mevcut olduğu görülmüştür.
Abstract
Law No. 6360, which came into force after the local elections of March 30, 2014, has opened areas for discussion on many administrative, political and financial issues. This study aims to examine academic studies evaluating the process from the draft stage of the law until today. Accordingly, the literature review method was used to reach a comprehensive synthesis of many publications and documents. The main purpose of the study is to identify positive and negative criticism in academic studies on major issues related to Law No. 6360, and to contribute to local governments in line with these findings. Study; Law No. 6360 and its rationale, municipal municipalities and villages whose legal entities have been removed; the effects of the law on rural areas, service delivery, centralization-localization issues, participation and democracy and financial issues; The evaluation of academic studies on these issues within the framework of the constitutionality and the cities of the metropolitan system were examined As a result, it has been observed that there are a lot of academic studies on the subject in which have generally discussed on similar cases, and there are positive criticisms as well as negative criticisms.
Künye
EKİCİ, E . (2020). Hizmet Sunumundan Hukukilik Boyutuna: 6360 Sayılı Kanuna Ait Akademik Eleştiriler. Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi , 3 (1) , 89-115.
Anahtar Kelimeler
6360 Sayılı Kanun, Büyükşehir, Belediye, Katılım, Yerel Yönetimler
Keywords
Law No. 6360, Metropolitan, Municipality, Participation, Local Governments