System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object. at Site.OnInit(EventArgs e)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi

2020/2 Terörizm ve Ortadoğu'da Güvenlik Sorunları - Terrorism and Security Issues in the Middle East

2020/2 Terörizm ve Ortadoğu'da Güvenlik Sorunları - Terrorism and Security Issues in the Middle East

Yayın Ekibi / The Editorial Staff

Editör

Doç. Dr. Hülya TOKER

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Pınar ÖZMEN

Editör Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Pınar ÖZMEN

Tanıtım ve Sosyal Medya

Dr. Öğr. Üyesi. Murat KESEBİR 

JenerikİçindekilerİçindekilerHakem Kurulu

Makaleler / Articles

27-46

Yeni Yüzyılda ABD'nin Ortadoğu Politikası: Büyük Ortadoğu Projesi

The US's Middle East Policy in the New Century: The Greater Middle East Project

Ahmet Karagüzel

Özet Tam Metin
Özet
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarihsel süreçte Ortadoğu ile ilgili siyasi, ekonomik ve askerî bakımdan çeşitli politikalara sahiptir. Bunlardan birisi de Büyük Orta Doğu Projesidir. Bu çalışmanın temel amacı, ABD için hem jeopolitik durumu hem de küresel güç yarışındaki stratejik değeri ile önemli bir saha olan Ortadoğu’da uyguladığı, ‘Büyük Ortadoğu Projesi’ ile başarılı veya başarısız olduğuna dair çıkarım yapmaktır. Bu çalışmada, ABD’nin, küresel ve bölgesel çıkarlarını ortaya koyan Büyük Ortadoğu Projesinin başarısız olduğu öne sürülmektedir. Bu çalışma dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, kavramsal olarak Ortadoğu tanımına ve bu tanım içerisinde Ortadoğu bölgesine ilişkin öneme vurgu yapılmıştır. İkinci bölümde, ABD’nin 1919-2000 yılları arasında Ortadoğu bölgesi için ortaya koyduğu politikalar ve olaylar sonrasında göstermiş oldukları tutum ortaya konulmuştur. Üçüncü bölümde ise Büyük Ortadoğu Projesi hakkında kuramsal bilgiler verilmiştir. Son bölümde ise Büyük Ortadoğu Projesi’nin uygulanmasına ilişkin savaşlar ve Radikal-Ilımlı İslam ayrımı üzerinden ABD’nin Ortadoğu bölgesindeki devletlere yaklaşımı ele alınmıştır.
Abstract
The United States has a variety of political, economic, and military policies related to the Middle East in the historical process. One of these policies is the Greater Middle East Initiative Project. The main objective of this study is to make an inference regarding the USA whether has been successful or failed with the 'Greater Middle East Initiative Project' carried out in the Middle East, as an important field for the USA with its geopolitical situation and strategic significance in the global power race. This study has mooted that the Greater Middle East Initiative Project, which reveals the USA's global and regional interests, has failed. This study consists of four parts. The first part emphasized the Middle East's definition conceptually and the Middle East region's essence within this definition. The second part set forth the USA's attitudes after the policies and events that it had put for the Middle East region between 1919-2000. The third part presents theoretical information about the Greater Middle East Project Initiative. As to the last section, the USA approach to the states in the Middle East region was discussed through the wars related to the implementation of the Greater Middle East Initiative and radical-moderate Islamic distinctions.
Künye
Karagüzel, A . (2020). Yeni Yüzyılda ABD’nin Ortadoğu Politikası: Büyük Ortadoğu Projesi . Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi , 3 (2) , 29-48 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tsbder/issue/56775/794278
Anahtar Kelimeler
Ortadoğu, Terörizm, ABD, İslam, Jeopolitik.
Keywords
Middle East, Terrorism, USA, Islam, Geopolitics.