System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object. at Site.OnInit(EventArgs e)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi

2020/2 Terörizm ve Ortadoğu'da Güvenlik Sorunları - Terrorism and Security Issues in the Middle East

2020/2 Terörizm ve Ortadoğu'da Güvenlik Sorunları - Terrorism and Security Issues in the Middle East

Yayın Ekibi / The Editorial Staff

Editör

Doç. Dr. Hülya TOKER

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Pınar ÖZMEN

Editör Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Pınar ÖZMEN

Tanıtım ve Sosyal Medya

Dr. Öğr. Üyesi. Murat KESEBİR 

JenerikİçindekilerİçindekilerHakem Kurulu

Makaleler / Articles

47-69

Devrimci Cihat Düşüncesi ve Radikal Hareketler: Mısır Örneği

Notion of Revolutionist Jihadism and Radical Acts: The Egyptian Case

Atasay Özdemir

Özet Tam Metin
Özet
Soğuk Savaş sonrasında Batılıların memnun olduğu durumun devamı için yeni bir hasım bulmak gerekmiştir. Bu arayış neticesinde eskiden beri var olan “terörizm” olgusu ön plana çıkarılmış ve karşı tarafı “başkalaştırmada” sorun yaşamamak adına özellikle terörizm ile İslam dini arasında bir ilişki kurulmaya çalışılmıştır. İslam dinindeki “cihat” kavramı da söz konusu ilişkiyi kurmada kullanılan en temel kavramlardan biri olmuştur. Bu çalışma, yirminci yüzyıl sonrası İslami reform düşünürlerinin cihat kavramına getirdiği yorumların, bu tarihten sonra Ortadoğu’da gerçekleşen terör eylemlerinin ortaya çıkması üzerindeki etkisini belirlemeyi amaçlamaktadır. Çalışmanın argümanı, modern dönem İslami reform düşünürleri tarafından cihat kavramına getirilen yorumların Ortadoğu’da ortaya çıkan dinî motivasyonlu örgütleri tetikleyerek radikal eylemlerde bulunmalarına neden olduğudur. Çalışmanın son bölümünde argümanın geçerliliğini sorgulamak amacıyla Mısır’da eylemler düzenlemiş olan El-Cihat Örgütü’nün (Mısır İslami Cihat Örgütü) söylemleri, eylemleri ve Mısır yönetimiyle ilişkileri örnek olay olarak incelenmiştir.
Abstract
Determining a new adversary was necessary to maintain the current situation which pleases the West after the Cold War. As a result of that, a pre-existing phenomenon, “terrorism” was presented. In order not to have any problems with regard to “alienation” of the opposite party, a particular link between the religion of Islam and terrorism was tried to be created. The notion of “jihad” in Islam was one of the main notions used to create this link. This article aims to specify the impact of the Islamist reformist thinkers' interpretations on the realization of terrorist acts in the Middle East in the 20th century. The main argument is that the interpretations put forward by the modern Islamist reformist thinkers on the notion of jihad triggers the religiously motivated organizations in the Middle East to conduct radical acts. In order to question the validity of the main argument, the discourse, the acts, and overall relations with the Egyptian authorities of the Al-Jihad, which carried out terrorist attacks in Egypt, are examined.
Künye
Özdemi̇r, A . (2020). Devrimci Cihat Düşüncesi ve Radikal Hareketler: Mısır Örneği . Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi , 3 (2) , 49-70 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tsbder/issue/56775/794280
Anahtar Kelimeler
İslam, Cihat, Radikal Hareketler, İslami Reform, Mısır Arap Cumhuriyeti.
Keywords
Islam, Jihad, Radical Acts, Islamic Reform, Arab Republic of Egypt.