System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object. at Site.OnInit(EventArgs e)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi

2020/2 Terörizm ve Ortadoğu'da Güvenlik Sorunları - Terrorism and Security Issues in the Middle East

2020/2 Terörizm ve Ortadoğu'da Güvenlik Sorunları - Terrorism and Security Issues in the Middle East

Yayın Ekibi / The Editorial Staff

Editör

Doç. Dr. Hülya TOKER

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Pınar ÖZMEN

Editör Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Pınar ÖZMEN

Tanıtım ve Sosyal Medya

Dr. Öğr. Üyesi. Murat KESEBİR 

JenerikİçindekilerİçindekilerHakem Kurulu

Makaleler / Articles

71-90

Hasbara Anlayışı Çerçevesinden İsrail’in Kamu Diplomasisi Faaliyetleri

Public Diplomacy Activities of Israel Within the Framework of Hasbara Understanding

Aylin Gamze Ateş, Muharrem Ekşi

Özet Tam Metin
Özet
Bu makalede İsrail’in kamu diplomasisi, diaspora ve lobicilik çerçevesinde analiz edilmiştir. Makalenin temel araştırma sorunsalı, İsrail’in kamu diplomasisini hasbara anlayışı üzerinden nasıl diaspora çerçevesinde inşa ettiği ve yürüttüğü olarak belirlenmiştir. İsrail’in kamu diplomasisinin hasbara anlayışına dayandığı, diaspora diplomasisi ve lobicilik faaliyetlerinin de hasbara anlayışı temelinde yürütüldüğü, araştırmanın temel argümanı olarak ileri sürülmüştür. Bunun için öncelikle hasbara anlayışı, tarihsel olarak irdelenerek bunun kamu diplomasisi politikasına nasıl yansıdığı, diaspora ve lobicilik politikalarını nasıl etkilediği çözümlenmiştir. Ayrıca İsrail’in kamu diplomasisi politikası, Yahudi diasporası ve bunların lobicilik faaliyetleriyle ilişkileri düzleminde kesişme veya ayrışma noktaları ve birbirleriyle ilişkileri analiz edilmiştir. Son olarak İsrail’in yürüttüğü kamu diplomasisinin dış politikadaki sert güç uygulamaları ve uluslararası hukuk ihlalleriyle çelişkisi tartışılmıştır. Tel Aviv yönetiminin özellikle Filistin halkına zulmünün kamu diplomasisini zayıflatan en önemli faktör olduğu ileri sürülmüştür.
Abstract
This article analyzes the Israeli public diplomacy, within the framework of diaspora and lobbying. The article's main research problem was determined as to how Israel constructed and carried out public diplomacy within the framework of diaspora through its understanding of hasbara. It has been suggested as the main argument of the research that Israeli public diplomacy is based on the understanding of hasbara, and diaspora diplomacy and lobbying activities are carried out on the basis of the understanding of hasbara. Therefore, firstly, the understanding of hasbara was examined historically, and how it reflects on public diplomacy policy and how diaspora and lobbying policies have been effective were analyzed. Also, Israel's public diplomacy policy, at the level of the Jewish diaspora and their relation with lobbying activities, the points of intersection or separation, and their relation with each other were analyzed. Finally, Israel’s public diplomacy's hard power practices in foreign policy and the contradiction with international law violations were discussed. It has been suggested that the oppression of the Tel Aviv administration, especially towards the Palestinian people, is the most important factor that undermines its public diplomacy.
Künye
Ateş, A , Ekşi̇, M . (2020). Hasbara Anlayışı Çerçevesinden İsrail’in Kamu Diplomasisi Faaliyetleri . Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi , 3 (2) , 71-90 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tsbder/issue/56775/794288
Anahtar Kelimeler
Kamu Diplomasisi, Hasbara, Diaspora, Yahudi Diasporası, Lobicilik.
Keywords
Public Diplomacy, Hasbara, Diaspora, Jewish Diaspora, Lobbying.