System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object. at Site.OnInit(EventArgs e)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi

2020/2 Terörizm ve Ortadoğu'da Güvenlik Sorunları - Terrorism and Security Issues in the Middle East

2020/2 Terörizm ve Ortadoğu'da Güvenlik Sorunları - Terrorism and Security Issues in the Middle East

Yayın Ekibi / The Editorial Staff

Editör

Doç. Dr. Hülya TOKER

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Pınar ÖZMEN

Editör Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Pınar ÖZMEN

Tanıtım ve Sosyal Medya

Dr. Öğr. Üyesi. Murat KESEBİR 

JenerikİçindekilerİçindekilerHakem Kurulu

Makaleler / Articles

113-135

Kolombiya’da Çatışma ve Şiddet: FARC ile Barış Sürecindeki Kırılma Noktaları

Conflict and Violence in Colombia: The Breaking Points in the Peace Process with the FARC

Néstor David Medina, Yaşar Pınar Özmen

Özet Tam Metin
Özet
Kolombiya’da 1950'lerde başlayan şiddet dönemi sekiz milyondan fazla kurbana mal olmuş ve farklı aktörlerin dahil olduğu iç çatışma olgusunu oluşturmuştur. Kolombiya, elli yıldan uzun bir süredir uyuşturucu kaçakçılığı, hükümet yolsuzluğu, sosyal eşitsizlik, terör ve şiddet ile uğraşmaktadır. Bu analiz, Kolombiya’da başta FARC (Kolombiya Devrimci Silahlı Kuvvetleri) olmak üzere çeşitli gerilla gruplarıyla şiddet ve barış anlaşmalarının tarihini ve bazı zorlukların imzalanan anlaşmaların başarılı bir şekilde uygulanmasına izin vermediği FARC müzakere sürecini kapsamaktadır. Bu literatüre dayalı çalışma, Kolombiya çatışmasını tarihsel bir perspektiften özetlemeyi, dünyanın en uzun soluklu terör örgütlerinden biriyle barış sürecini ve karşılaşılan sorunların nedenlerini değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu makale esas olarak FARC'ın köklerini, ideolojik temellerini ve özelliklerini analiz ederek Kolombiya silahlı çatışmasına odaklanmakta, FARC ile Kolombiya hükümeti arasındaki barış sürecini değerlendirerek barış sürecinin kırılganlıklarını ortaya koymaktadır.
Abstract
The violence in Colombia since the 1950s has generated more than 8 million victims and a phenomenon of internal conflict with different actors. Colombia has strived with drug trafficking, government corruption, social inequality, terror and violence for more than 50 years. This analysis covers the history of violence and peace deals with some guerrillas group, especially the final negotiation process with the FARC (Revolutionary Armed Forces of Colombia) which some difficulties have not allowed a successful implementation of signed agreements. This literature-based study aims to outline the Colombian conflict from a historical perspective, evaluate the peace process with one of the longest-running terrorist organizations in the world, and the reasons for the problems encountered. This paper mainly focused on Colombian armed conflict by analyzing the roots, the ideological foundations, and the characteristics of the FARC and evaluated the peace process between the FARC and the Colombian government and revealed the recent peace process's vulnerabilities.
Künye
Medına, N , Özmen, Y . (2020). Conflict and Violence in Colombia: The Breaking Points in the Peace Process with the FARC . Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi , 3 (2) , 113-135 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tsbder/issue/56775/794302
Anahtar Kelimeler
Kolombiya Siyaseti, Kolombiya İç Çatışması, Barış Süreci, Kolombiya Devrimci Silahlı Kuvvetleri, FARC-EP.
Keywords
Colombian Politics, Colombian Conflict, Peace Process, Revolutionary Armed Forces of Colombia, FARC-EP