System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object. at Site.OnInit(EventArgs e)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi

2020/2 Terörizm ve Ortadoğu'da Güvenlik Sorunları - Terrorism and Security Issues in the Middle East

2020/2 Terörizm ve Ortadoğu'da Güvenlik Sorunları - Terrorism and Security Issues in the Middle East

Yayın Ekibi / The Editorial Staff

Editör

Doç. Dr. Hülya TOKER

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Pınar ÖZMEN

Editör Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Pınar ÖZMEN

Tanıtım ve Sosyal Medya

Dr. Öğr. Üyesi. Murat KESEBİR 

JenerikİçindekilerİçindekilerHakem Kurulu

Makaleler / Articles

137-163

Serval ve Barkhane Operasyonlarından G5 Sahel Grubu’na: Fransa’nın Sahel Kuşağında Terörizmle Mücadele Politikaları

From Serval and Barkhane Operations to the G5 Sahel Group: France's Anti-Terrorism Policies in The Sahel Belt

Cem Savaş

Özet Tam Metin
Özet
Sahel kuşağında izlediği terörizmle mücadele politikaları incelenmektedir. 1960’lı yıllarda bağımsızlıklarını kazanan Moritanya, Çad, Nijer, Mali ve Burkina Faso gibi bazı Sahel ülkeleri eski sömürgeci güç Fransa ile askerî, ekonomik ve siyasal açıdan bağımlılık ilişkilerini sürdürmüş, Soğuk Savaş’ın sona ermesi ve 11 Eylül gibi tarihsel dönüm noktaları bu ikili postkolonyal ilişkinin özünü değiştirememiştir. Günümüzde bölge, “küresel cihadın” önemli bir cephesi olarak algılanmaktadır. Ancak literatürdeki bazı çalışmaların savunduğunun aksine, Sahel bölgesinin “küresel bir cihadın” ve monolitik bir “radikal islamcılığın” etkisinde olduğunu söylemek oldukça güçtür. Bu makale, Sahel bölgesinden hareketle, terörün etki ettiği coğrafyalarda, tek tip cihatçı dinsel çatışmaya dayalı bir açıklamanın ötesine geçerek yerel çatışmaların özellikleri ve içinde geliştikleri siyasi, tarihsel, ekonomik ve kültürel bağlamların analiz edilmesini önermektedir. Batı Afrika Sahel bölgesine yönelik Fransız dış politikasına yön veren başlıca oyuncular genel olarak yerel jeopolitik öğelerin cihatçı ayaklanmalara olan etkisini kavrayamamakta, bu bölgeye neredeyse tamamen askerî bir yaklaşımla yönelmektedirler. Bu çalışma eleştirel bir yaklaşımla Fransa’nın Sahel bölgesindeki terörizmle mücadelesinde iç içe geçmiş askerî, ekonomik, siyasal ve kültürel etmenleri irdemeleyi amaçlamaktadır.
Abstract
This study examines French anti-terrorism policies pursued in the West African Sahel belt as one of the historical domains. Sahel countries such as Mauritania, Chad, Niger, Mali and Burkina Faso, which gained their independence in the 1960s, maintained their military, economic and political dependency relations with France as the former colonial power, and historical milestones such as the end of the Cold War and 11/9 could not change the essence of the relationship. Today, the region is perceived as an important front of “global jihad”. However, contrary to what some studies suggest, it is difficult to say that the Sahel region is under the influence of a "global jihad" and a monolithic "radical islamism". This article proposes to analyze the characteristics of local conflicts and the political, historical, economic and cultural contexts in which they developed, going beyond a statement based on a uniform jihadist religious conflict in geographies affected by terrorism, starting from the Sahel region. The key players, who steer the French foreign policy towards the West African Sahel region, generally cannot grasp the impact of local geopolitical elements on the jihadist uprisings, and are directed almost entirely with a military approach. This study aims to examine the military, economic, political and cultural factors intertwined in France's fight against terrorism in the Sahel region with a critical approach.
Künye
Savaş, C . (2020). Serval ve Barkhane Operasyonlarından G5 Sahel Grubu’na: Fransa’nın Sahel Kuşağında Terörizmle Mücadele Politikaları . Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi , 3 (2) , 137-163 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tsbder/issue/56775/794308
Anahtar Kelimeler
Fransız Dış Politikası, Terörizmle Mücadele, Sahel, Batı Afrika, Uluslararası İlişkiler.
Keywords
French Foreign Policy, Combating Terrorism, Sahel, West Africa, International Relations.