System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object. at Site.OnInit(EventArgs e)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi

2021/1 Doğu Akdeniz Jeopolitiği ve Libya'da Güncel Gelişmeler - Eastern Mediterranean Geopolitics and the Developments in Libya

2021/1 Doğu Akdeniz Jeopolitiği ve Libya'da Güncel Gelişmeler - Eastern Mediterranean Geopolitics and the Developments in Libya

Yayın Ekibi / The Editorial Staff

Editör

Doç. Dr. Hülya TOKER

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Arş. Gör. Ranuna İklime GÜN

Editör Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Y. Pınar ÖZMEN

Tanıtım ve Sosyal Medya

Arş. Gör. Emre EZİN 

JenerikİçindekilerİçindekilerHakem Kurulu

Makaleler / Articles

39-55

Uluslararası Deniz Hukuku ve Meis

International Law of the Sea and Megisti

Emete Gözügüzelli

Özet Tam Metin
Özet
Bu makale, Türkiye ile Yunanistan arasındaki deniz sınırlaması sorununun Meis üzerindeki ihtilafını ele almaktadır. Meis, Yunanistan'ın küçük adalarından biridir. Yunanistan'ın aşırı iddiaları hala çözülmemiş olsa da iddia edilen talepler potansiyel olarak Doğu Akdeniz'de istikrarsızlık ve kritik bölge yaratacak bir unsur taşımaktadır. Yunanistan'ın tutumu, 1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin 74 ve 83. Maddelerinde belirtildiği üzere, uluslararası hukuk temelinde anlaşma yoluyla karar verme ilkesine ve hakça bir sonuca ulaşma gerekliliğine aykırıdır. Orta hat, öncel bir sınırlandırma kuralı değildir. Kaçınılmaz olarak bu çalışma, Meis sorununu ve Yunanistan'ın aşırı deniz yetkisi iddialarını değerlendirmekte ve “Denize Hâkim Olan Kara Prensibi”ne odaklanmaktadır.
Abstract
This article underlines the dispute of the maritime delimitation problem on the Megisti between Turkey and Greece. Megisti is one of the tiny islands of Greece. While excessive claims by Greece still unresolved, claimed demands potentially carry an element to create instability and a critical zone in the Eastern Mediterranean. Greece's attitude challenges the “Principle of Determining by Agreement” based on international law and the necessity of reaching an equitable result, as stated in Articles 74 and 83 of the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). The median line is not a priori delimitation rule. Inevitably, this study evaluates the question of Megisti, excessive maritime jurisdiction claims of Greece, and concentrates on the “Land Dominates the Sea Principle”.
Künye
Gözügüzelli, E.(2021). International Law of the Sea and Megisti. Türkiye Siyaset Dergisi, 4(1), 39-55 Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tsbder/issue/60861/902203
Anahtar Kelimeler
Türkiye, Yunanistan, Deniz Sınırlandırması, Meis.
Keywords
Turkey, Greece, Maritime Delimitation, Megisti.