System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object. at Site.OnInit(EventArgs e)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi

2021/1 Doğu Akdeniz Jeopolitiği ve Libya'da Güncel Gelişmeler - Eastern Mediterranean Geopolitics and the Developments in Libya

2021/1 Doğu Akdeniz Jeopolitiği ve Libya'da Güncel Gelişmeler - Eastern Mediterranean Geopolitics and the Developments in Libya

Yayın Ekibi / The Editorial Staff

Editör

Doç. Dr. Hülya TOKER

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Arş. Gör. Ranuna İklime GÜN

Editör Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Y. Pınar ÖZMEN

Tanıtım ve Sosyal Medya

Arş. Gör. Emre EZİN 

JenerikİçindekilerİçindekilerHakem Kurulu

Makaleler / Articles

83-105

Bosna Hersek’in Deniz Yetki Alanlarını Gasp Eden Peljesac Köprüsü ve Bosna Hersek’in Deniz Koridoru

The Peljesac Bridge which Seizes Bosnia And Herzegovina's Maritime Jurisdiction Areas and the Sea Corridor of Bosnia and Herzegovina

Bekir Yüksel Hoş, Eren Çetin, Zeynep Ceyhan

Özet Tam Metin
Özet
Dünya’nın farklı bölgelerinde denizlerin paylaşım mücadelesi devam etmektedir. Denizlerin paylaşım mücadelesinde Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de karşı karşıya kaldığı hukuksuz talep ve girişimlerin bir benzeri de Adriyatik Denizi’nde Hırvatistan tarafından Bosna Hersek’e dikte edilmektedir. Hırvatistan, ülkenin karayolu bütünlüğünü sağlamak adına Peljesac Köprüsünü inşaa etmektedir. Peljesac Köprüsü, Bosna Hersek'in açık denizlere erişimi ve özellikle uluslararası hukuktan kaynaklanan ulusal hakları açısından büyük tehlike arz etmektedir. Bosna Hersek ve Hırvatistan arasında deniz yetki alanlarının sınırlandırılması yapılmadan başlanılan köprü inşaatı, bölgedeki deniz yetki alanlarının paylaşımı konusunda Bosna Hersek aleyhinde bir oldubitti ihtimalini beraberinde getirmiştir. 1992-1995 yılları arasında Bosna Hersek'te savaş suçlarının işlendiği ve soykırıma kadar giden çatışmalar vuku bulmuştur. Bu tarihsel olaylar, Peljesac Köprüsü'nün yaratacağı etkiler değerlendirilirken göz önünde bulundurulmalıdır. Keza Peljesac Köprüsü'nün inşaası deniz yetki alanlarının sınırlandırılması yapılmadan tamamlanırsa, Hırvatistan, Bosna Hersek'te 1992-1995 arasında meydana gelen olayların benzerlerinin yaşanması durumunda Peljesac Köprüsü altından geçişleri engelleyebilecektir. Böyle bir eylem, Bosna Hersek'e gereken yardımların ulaştırılamamasına ve ülkede olası insani krizlerin ciddi boyutlara ulaşmasına neden olacaktır. Deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasında izlenen prensipler gereğince Bosna Hersek’in haklı tezlerini dayandıracağı hukuk kuralları mevcuttur. Aynı şekilde uluslararası mahkemelerin deniz koridorları hususunda emsal teşkil eden dava kararları da bulunmaktadır. Bu çalışma, Bosna Hersek'in savaş ve barış durumunda açık denizlere erişimini taahhüt eden bir “deniz koridoru” oluşturulmasının gerekliliğini savunmaktadır. Çalışmada, söz konusu bölgenin coğrafi yapısı, Peljesac Köprüsü’nün inşaa süreci, Bosna Hersek’in uluslararası hukuktan kaynaklanan ulusal hakları ve bu köprünün Bosna Hersek’in hak ve menfaatlerine etkileri irdelenecektir. Bosna Hersek’in ulusal egemenlik hakkı olan deniz koridorunun nasıl olması gerektiği, uluslararası mahkemelerin emsal teşkil eden kararları ile açıklanacaktır.
Abstract
The struggle of sharing the seas is continuing in different regions of the world. In the Adriatic Sea, Croatia has been dictating to Bosnia and Herzegovina similar illegal demands and attempts that Turkey has been facing in the Eastern Mediterranean. Croatia has been building Peljessac Bridge in order to ensure integrity of the country's highways. Peljesac Bridge poses a great danger to Bosnia and Herzegovina's access to the high seas and exclusively to its national rights arising from international law. The bridge construction started before the achievement of the delimitation of maritime jurisdiction areas between Bosnia and Herzegovina, thus, Croatia has brought the possibility of a “fait accompli” against Bosnia and Herzegovina on sharing of maritime jurisdiction areas in the region. Between 1992- 1995, war crimes and conflicts have led up to atrocities such as genocides in Bosnia and Herzegovina. These historical events should be taken into consideration while evaluating the effects of the Peljesac Bridge. Likewise, if the construction of Peljesac Bridge is completed before a delimitation of maritime jurisdiction areas has been made, Croatia might block passages under the Peljesac Bridge in case of similar incidents that occurred in Bosnia and Herzegovina between 1992-1995. Such an action will cause the inability to deliver the necessary aids to Bosnia and Herzegovina and the possible humanitarian crises in the country to reach serious levels. There are legal rules which Bosnia and Herzegovina will base its justified theses in accordance with the principles followed in the delimitation of maritime jurisdiction areas. Similarly, there are case decisions of international courts that test case regarding sea corridors. This study advocates the necessity of creating a “sea corridor” which guarantee Bosnia and Herzegovina's access to the high seas in times of war and peace. The geographical structure of the region in subject, the construction process of Peljesac Bridge, the national rights of Bosnia and Herzegovina arising from international law and effects of this bridge on the rights and interests of Bosnia and Herzegovina will be examined in the study. How Bosnia and Herzegovina's national sovereign right to a sea corridor shall be will be explained by the precedent decisions of international courts.
Künye
Hoş, B, Y, Çetin, E, Ceyhan, Z. (2021). Bosna Hersek’in Deniz Yetki Alanlarını Gasp Eden Peljesac Köprüsü ve Bosna Hersek’in Deniz Koridoru. Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi , 4 (1), 83-105. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tsbder/issue/60861/902260
Anahtar Kelimeler
Bosna Hersek, Hırvatistan, Peljesac Köprüsü, Deniz Yetki Alanları, Deniz Koridoru.
Keywords
Bosnia and Herzegovina, Croatia, Peljesac Bridge, Maritime Jurisdiction Areas, Sea Corridor.