System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object. at Site.OnInit(EventArgs e)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi

2021/1 Doğu Akdeniz Jeopolitiği ve Libya'da Güncel Gelişmeler - Eastern Mediterranean Geopolitics and the Developments in Libya

2021/1 Doğu Akdeniz Jeopolitiği ve Libya'da Güncel Gelişmeler - Eastern Mediterranean Geopolitics and the Developments in Libya

Yayın Ekibi / The Editorial Staff

Editör

Doç. Dr. Hülya TOKER

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Arş. Gör. Ranuna İklime GÜN

Editör Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Y. Pınar ÖZMEN

Tanıtım ve Sosyal Medya

Arş. Gör. Emre EZİN 

JenerikİçindekilerİçindekilerHakem Kurulu

Makaleler / Articles

109-133

Foucault Sosyolojisinde İktidarın Serüveni: Pastoral İktidar, Disiplinci İktidar, Biyo-İktidar.

The Adventure of the Power in Foucault Sociology: Pastoral Power, Disiplinary Power, Bio-Power

Murat Özdemir

Özet Tam Metin
Özet
Bu çalışma Michel Foucault’nun iktidar sosyolojisini ele almakta, iktidar teorilerini Foucault’nun bakışıyla eleştiriye açmaktadır. İktidar mefhumunu analizinde statik makro çatışmacı ya da uzlaşmacı tanımlamalardan kaçan Foucault, modern iktidarın üretici mantığına vurgu yaparak toplumsalın bedenine nüfuz etmiş liberal kapitalist değerlerin varlığını tarihsel iktidar analizleriyle ortaya koymaktadır. Bu bakımdan çalışma Foucault’nun iktidar analizi olan pastoral iktidar (premodern öncesi iktidar modeli), disiplinci iktidar ve biyoiktidar kavramsallaştırmaları etrafında ilerlemektedir. Modern tarihin rasyonel aklını iktidar bağlamıyla düşünen Foucault, analiz ettiği iktidar modelleriyle iktidarın mikro mantığını ortaya koymuş ve modern tarihin baskıcı ve uysal bedenleri inşa edici yönünü analiz etmiştir. Bu bağlamda çalışma Foucault’nun modern iktidar yapılarına ve aklına nasıl yaklaştığını göstermeye çalışmakta, kavramsal sınırlılıklarını Foucault’nun literatürüyle çerçevelemektedir. Modern iktidarın yeni bir vehçesi olan neoliberal iktidar aklı bu çalışmanın dışında bırakılmıştır.
Abstract
This study deals with the sociology of power of Michel Foucault, and opens the theories of power to criticism from Foucault's point of view. Fleeing static macroconfrontational or compromising definitions in the analysis of the concept of power, Foucault reveals the existence of liberal capitalist values that have penetrated the body of the social by emphasizing the productive logic of modern power through historical power analyzes. In this respect, the study proceeds around the concepts of pastoral power (pre-premodern power model), disciplinary power and biopower, which is Foucault's analysis of power. Thinking of the rational mind of modern history with the context of power, Foucault has revealed the micro logic of power and analyzed the oppressive and submissive aspects of modern history. In this context, the study tries to show how Foucault approached modern power structures and his mind, frame his conceptual limitations with Foucault's literature. In this study, neoliberal power, which is a new tool of modern power, was excluded from the study.
Künye
Özdemir, M. (2021). Foucault Sosyolojisinde İktidarın Serüveni: Pastoral İktidar, Disiplinci İktidar, Biyo-İktidar. Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi , 4 (1), 109-133. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tsbder/issue/60861/902222
Anahtar Kelimeler
İktidar, Foucault, Biyopolitika, Disiplin, Yönetim.
Keywords
Power, Foucault, Biopolitics, Dicipline, Government.