System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object. at Site.OnInit(EventArgs e)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi

2021/1 Doğu Akdeniz Jeopolitiği ve Libya'da Güncel Gelişmeler - Eastern Mediterranean Geopolitics and the Developments in Libya

2021/1 Doğu Akdeniz Jeopolitiği ve Libya'da Güncel Gelişmeler - Eastern Mediterranean Geopolitics and the Developments in Libya

Yayın Ekibi / The Editorial Staff

Editör

Doç. Dr. Hülya TOKER

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Arş. Gör. Ranuna İklime GÜN

Editör Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Y. Pınar ÖZMEN

Tanıtım ve Sosyal Medya

Arş. Gör. Emre EZİN 

JenerikİçindekilerİçindekilerHakem Kurulu

Makaleler / Articles

157-181

Türkiye’de Gençlik ve Siyaset: Gelecek İçin Nasıl Bir Katılım?

Youth and Politics in Turkey: How to Participate for the Future?

Kaan Akman

Özet Tam Metin
Özet
Toplumdaki farklı özelliklere sahip bireylerin siyasal alana katılımına yönelik tartışmalar genellikle temsil ile ilişkilendirilmekte, karar alma süreçlerine dâhil olmakla değerlendirilmektedir. Seçimler sonrasında milletvekilliğine veya belediye başkanlıklarına kaç kadının seçildiği veya hangi meslek grubundan bireylerin temsil edildiğine yönelik analiz yapılmaktadır. Bu durum karar alma süreçlerinde temsil edilmenin toplumun tüm gruplarını kapsamasına yönelik farkındalığın arttığını göstermektedir. Türkçe alanyazında gençlik ile ilgili çalışmalar gençlerin eğitimi, istihdamı ve siyasal katılımına odaklanmaktadır. Bu çalışmalar gençliğin tanımlanması meselesi ile başlamakta, gençliğin karşılaştığı sorunların kökenlerini araştırmaktadır. Türkiye’de gençliğin siyasal katılımını etkileyen gelişmelerde 1980 askerî darbesi ve ekonomi politikalarındaki değişim sıklıkla vurgulanmaktadır. Son yıllarda ise özellikle teknolojinin sunduğu yeni katılım araçlarıyla birlikte siyasal katılım konusuna yönelik ilgi artmıştır. Bu makalenin araştırma sorusu, Türkiye’de gençliğin siyasal katılımını etkileyen faktörlerin neler olduğu ve özellikle dijitalleşme ile birlikte yaşanan değişimlerin gelecek için gençliğe nasıl bir siyasal katılım imkânı sunduğudur. Makalede ilk olarak gençliği inceleme nesnesi olarak ele alan çalışmaların gençliğe yönelik tespitleri incelenecektir. Daha sonra gençliğin siyasal katılımını etkileyen gelişmeler sınıflandırılarak açıklanacaktır. Makalede son olarak gençliğin siyasal katılımına ilişkin merkezi ve yerel düzeydeki gelişmelere yer verilecektir.
Abstract
Discussions about the participation of individuals with different feature in society in the political sphere are often associated with representation and evaluated by participation in decision-making processes. After the elections an analysis is made on how many women were elected to parliament or mayorship or from which occupational group individuals were represented. This situation shows that the awareness that representation in decision-making processes includes all groups of the society has increased. Studies on youth in the Turkish literature focus on the education, employment and political participation of young people. These studies begin with the issue of defining the youth and explore the roots of the problems faced by the youth. In developments affecting the political participation of youth in Turkey it is often highlighted in the 1980 military coup and changes in economic policy. In recent years, interest in political participation has increased especially with the new participation tools offered by technology. The research question of this article, of which Turkey is a factor affecting what the political participation of youth in political participation and in particular is that how a future opportunity for the youth of the changes taking place in conjunction with the digitalization. In the article, first of all the determinations of the studies regarding youth as an object of investigation will be examined. Later, developments affecting the political participation of youth will be classified and explained. Finally, the article will focus on developments at central and local level regarding youth political participation.
Künye
Akman, K. (2021). Türkiye’de Gençlik ve Siyaset: Gelecek İçin Nasıl Bir Katılım? Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi, 4 (1), 157-181. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tsbder/issue/60861/902230
Anahtar Kelimeler
Gençlik, Siyaset, Katılım, Temsil.
Keywords
Youth, Politics, Participation, Representation.