System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object. at Site.OnInit(EventArgs e)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi

2021/1 Doğu Akdeniz Jeopolitiği ve Libya'da Güncel Gelişmeler - Eastern Mediterranean Geopolitics and the Developments in Libya

2021/1 Doğu Akdeniz Jeopolitiği ve Libya'da Güncel Gelişmeler - Eastern Mediterranean Geopolitics and the Developments in Libya

Yayın Ekibi / The Editorial Staff

Editör

Doç. Dr. Hülya TOKER

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Arş. Gör. Ranuna İklime GÜN

Editör Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Y. Pınar ÖZMEN

Tanıtım ve Sosyal Medya

Arş. Gör. Emre EZİN 

JenerikİçindekilerİçindekilerHakem Kurulu

Makaleler / Articles

207-213

Kitap İncelemesi: Sistem Kuramı

Book Review: System Theory

Demet Ceyhan

Özet Tam Metin
Özet
Eser, Yunus Yoldaş’ın önsözleri ile başlamakta olup 11 temel başlıktan oluşmaktadır. Kaynakça ve ekleri ile birlikte 191 sayfadır. Birinci başlıkta Ludwing von Bertalanffy’nin ‘Genel Sistem Kuramı’na ilişkin temel teorik bilgiler yer almaktadır. İkinci başlıkta “Yapısal - İşlevsel Sistem Kuramı” Talcott Parsons’ın kavramsallaştırmaları ile açıklanmaktadır. Üçüncü başlıkta Humberto Maturana ve Francisco Varela’nın sistem yaklaşımları ele alınmakta ve çalışmanın seyri Niklas Luhmann’a evrilmektedir. Dördüncü başlıkta sistem kuramına ilişkin tezi ile kitabın temel hattını oluşturan Luhmann’ın, sosyal sistem yaklaşımı işlenmektedir. Beşinci başlıkta ise Luhmann’ın “Sistem Kuramının Temelleri” ile yapısal-işlevsel sistem kuramı detaylandırılmaktadır. Altıncı başlıkta “Sistem Oluşumunun Türleri” yer almakta ve sosyal sistem açıklanmaktadır. Yedinci başlık “Sonuç” olup, kurama ilişkin genel değerlendirme yapılmaktadır. Sekizinci başlıkta Niklas Luhmann’ın üstlendiği görevler ve çalıştığı kurumlara ilişkin bilgiler kronolojik sıra ile okuyucuya sunulmaktadır. Dokuzuncu başlık “Küçük Sözlük” ile eser içerisinde adı geçen anahtar kavramlara ilişkin, öz açıklamalar yer almaktadır. Onuncu başlık “Kaynakça”dan oluşmakta ve on birinci başlıkta ise Niklas Luhmann’ın yayınladığı kitaplara ve makalelere ilişkin kapsamlı liste yer almaktadır.
Abstract
Künye
Anahtar Kelimeler
Keywords