System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object. at Site.OnInit(EventArgs e)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi

2021/2 Kamu ve Özel Sektörde Stratejik Yönetimin Önemi - The Importance of Strategic Management in Public and Private Sector

2021/2 Kamu ve Özel Sektörde Stratejik Yönetimin Önemi - The Importance of Strategic Management in Public and Private Sector

Yayın Ekibi / The Editorial Staff

Editör

Doç. Dr. Hülya TOKER

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Arş. Gör. Ranuna İklime GÜN

Editör Yardımcısı

Dr. Öğretim Üyesi Y. Pınar ÖZMEN

Tanıtım ve Sosyal Medya

Arş. Gör. Emre EZİN 

JenerikİçindekilerİçindekilerHakem Kurulu

Makaleler / Articles

235-252

Stratejik Liderlikten Dijital Stratejik Liderliğe: Kavramsal ve Kuramsal Bir Tartışma

From Strategic Leadership to Digital Strategic Leadership: A Conceptual and Theoretical Discussion

Hale Alan, Ali Rıza Köker

Özet Tam Metin
Özet
Dijital teknolojiler hızlı bir şekilde tüm işletmeler tarafından benimsenmeye devam etmektedir. Dijitalleşme sürecinin başarısını veya başarısızlığını örgütsel liderliğe bağlayan yeni oluşmaya başlamış bir literatür bulunmaktadır. Dijitalleşme ve dijital dönüşüm tercihe ya da isteğe bağlı değildir. İş süreçlerini ve uygulamalarını bu dönüşüme uyarlamak için devamlı meşgul olan liderler, bu dönüştürücü zihin değişimini yapma sanatını ve stratejik hedeflere ulaşmak için doğru araçları uygulama bilimini benimseyecektir. Stratejik liderlikle dijitalleşme sürecine hâkim olan dijital stratejileri benimseyen liderliğin birleşimi olarak kavramlaştırılabilen “stratejik dijital liderlik” kavramı daha fazla önem kazanacaktır. Bu çalışma yeni oluşmaya başlamış bir literatür için kavramsal bir ön araştırma sunmayı amaçlamıştır. Günümüzde dijitalleşmenin ve dijital dönüşümün iş hayatının merkezinde konumlandığı söylenebilir. Lider ve liderlik çalışmaları için bütünleşmesi gereken kavramlar olarak literatürde yerini almaya başlamıştır. Bu çalışmada kavramsal olarak açıklanan ifadelerin kuramsal boyutta temelleri vurgulanmış ve kavramdan kurama ve geleceğe doğru bir ilerleme planı kapsamında çalışma hazırlanmıştır. Çalışmanın sonucunda, dijital dönüşüm sürecinde hem stratejiyi hem de dijitalleşmeyi ve gereğini bütünleştiren liderlik çalışmalarının ve liderlerin başarılı ve önemli olduğu sonucuna varılmıştır. Başarılı organizasyon liderlerinin, güçlü bir vizyon oluşturmak, yeni iş yapma biçimlerini benimsemek, çalışanları değişim için hizalamak ve harekete geçirmek için teknolojinin ve bilimin sunduğu imkânları ve gelişmeleri stratejilerine dahil etmesi, dijitalleşme ve teknolojinin sunduğu gelişmeleri, ilgili çalışma sonuçlarını ve mevcut literatürü yakından takip etmesi ve gerisinde kalınmaması önerilmektedir.
Abstract
Digital technologies continue to be rapidly adopted by all businesses. There is a nascent literature that assigns the success or failure of the digitalization process to organizational leadership. Digitization and digital transformation are not optional or choosable. Leaders who are constantly engaged to adapt their business processes and practices to digital transformation will embrace the art of this transformative mind-shifting and the science of applying the right tools to achieve strategic goals. The concept of “strategic digital leadership”, which can be conceptualized as a combination of strategic leadership and digital leadership that dominates the digitalization process, can gain more importance and benefits. This study aimed to present a conceptual preliminary research for a newly emerging literature. Today, it can be said that digitalization and digital transformation are at the center of business life. It has started to take its place in the literature as concepts that need to be integrated for leader and leadership studies. In this study, the theoretical foundations of the expressions explained conceptually were emphasized and the study was prepared within the scope of a progress plan from concept to theory and to the future. As a result of the study, it was concluded that leadership studies and leaders who integrate both strategy and digitalization and its necessity in the digital transformation process are successful and important. Successful organizational leaders should incorporate the opportunities and developments offered by technology and science in their strategies to create a strong vision, adopt new ways of doing business, align and mobilize employees for change, closely follow the developments offered by digitalization and technology, relevant study results and existing literature; and it is recommended not to lag behind.
Künye
Alan, H. & Köker, A. R. (2021). Stratejik Liderlikten Dijital Stratejik Liderliğe: Kavramsal ve Kuramsal Bir Tartışma. Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi, 4 (2), 235-252 .
Anahtar Kelimeler
Stratejik Liderlik, Dijital Liderlik, Dijital Dönüşüm
Keywords
Strategic Leadership, Digital Leadership, Digital Transformation