System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object. at Site.OnInit(EventArgs e)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi

2021/2 Kamu ve Özel Sektörde Stratejik Yönetimin Önemi - The Importance of Strategic Management in Public and Private Sector

2021/2 Kamu ve Özel Sektörde Stratejik Yönetimin Önemi - The Importance of Strategic Management in Public and Private Sector

Yayın Ekibi / The Editorial Staff

Editör

Doç. Dr. Hülya TOKER

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Arş. Gör. Ranuna İklime GÜN

Editör Yardımcısı

Dr. Öğretim Üyesi Y. Pınar ÖZMEN

Tanıtım ve Sosyal Medya

Arş. Gör. Emre EZİN 

JenerikİçindekilerİçindekilerHakem Kurulu

Makaleler / Articles

253-268

Üst Yönetimin Stratejik Değişimin Önündeki Rolü

The Role of Top Management on Leading Strategic Change

Mustafa Doruk Mutlu

Özet Tam Metin
Özet
Günümüzün sürekli değişime tabi çalışma ortamlarında örgütlerin adaptasyon kapasiteleri varlıklarını sürdürebilmeleri için hayati önem arz etmektedir. Değişim süreçlerinin etkin ve hızlı bir şekilde yönetilmesi örgütlerin rekabet avantajı yakalamalarında çok etkili olmaktadır. Her hâlükârda örgütsel çevredeki iç ve dış unsurlar örgütleri daha çevik olmaya ve değişebilme kapasitelerini geliştirmeye zorlamaktadır. Bu çalışma stratejik yönetim ekibinin değişim sürecinin yönetilmesindeki rolünü irdelemektedir. Bu irdelemeyi gerçekleştirebilmek için örgütlerin neden değişime ihtiyaç duyduklarını ve örgütleri değişime iten içsel ve dışsal faktörleri anlamak gerekmektedir. Mevcut çalışmada ayrıca örgütlerin çalışma süreçlerini nasıl değiştirdiklerini, üst yönetimin stratejik dönüşüm sürecindeki rolünü ve örgütsel değişimi yönetirken tamamlayıcı yaklaşımı nasıl kullanmaları gerektiği incelenecektir. Günümüzün hızla değişen küresel iş ortamında değişim, gerektiğinde kuruluşlar tarafından dikkate alınmalıdır. İç veya dış güçler şirketleri değişime zorladığında, stratejik yönetim departmanları şirketin pazardaki durumunu eleştirel bir şekilde analiz etmeli ve misyonları aracılığıyla rotalarını yeni rakiplere yönlendirmelidir.
Abstract
In today’s dynamic work contexts, the adaptation capacity is vital for sustainable organizational life. Being effective and fast in transformation processes is crucial in order to gain competitive advantage. In any case, internal and external factors force organizations to be more flexible and to develop their turnaround capabilities. This paper analyses the role of the strategic management team in managing the change process. To do that, it is important to understand why organizations need to change and elaborate the factors that direct managers to start change efforts. The current study will also examine how organizations change their working processes, the role of senior management in the strategic transformation process, and how they should use a complementary approach when managing organizational change. In today’s fast moving global business environment change has to be considered by the organizations when it is necessary. When the internal or external forces push companies to change, strategic management departments should critically analyse the company’s situation in the market and drive their rotas to the new rivals through their mission.
Künye
Mutlu, M. D. (2021). The Role of Top Management on Leading Strategic Change . Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi , 4 (2) , 253-268 .
Anahtar Kelimeler
Stratejik Yönetim, İçsel ve Dışsal Değişim Faktörleri, Örgütsel Değişim
Keywords
Strategic Management, Internal and External Forces, Organizational Change