System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object. at Site.OnInit(EventArgs e)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi

2021/2 Kamu ve Özel Sektörde Stratejik Yönetimin Önemi - The Importance of Strategic Management in Public and Private Sector

2021/2 Kamu ve Özel Sektörde Stratejik Yönetimin Önemi - The Importance of Strategic Management in Public and Private Sector

Yayın Ekibi / The Editorial Staff

Editör

Doç. Dr. Hülya TOKER

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Arş. Gör. Ranuna İklime GÜN

Editör Yardımcısı

Dr. Öğretim Üyesi Y. Pınar ÖZMEN

Tanıtım ve Sosyal Medya

Arş. Gör. Emre EZİN 

JenerikİçindekilerİçindekilerHakem Kurulu

Makaleler / Articles

269-278

Covid-19 Sonrası İşletmelerde Yükselen Trendler: Entelektüel Sermaye ve Dijital İletişim

Emerging Trends in Business After Covid-19: Intellectual Capital and Digital Communication

Fatma Ayanoğlu

Özet Tam Metin
Özet
Covid-19 işletmelerde geleneksel yönetim modellerini yetersiz kılmıştır. Çalışmada uzaktan çalışma zorunluluğu ve artan dijitalleşme sonucunda işletmelerde önemli iki konu haline gelen dijital iletişim ve entelektüel sermaye kavramları incelenmiştir. Dijitalleşme, uzaktan çalışma zorunluluğu ve artan teknolojik gelişmeler işletmelerin fiziksel yapıya sahip varlıklarının yerine soyut varlıklara sahip olmasını dolayısıyla entelektüel sermaye değerlerini artırmalarını gerekli kılmıştır. Uzaktan çalışma sisteminde gerek çalışan gerek müşteriyle kurulan yüz yüze iletişimin yerini dijital iletişim almıştır. Geleneksel yönetimden, post- modern yönetim dönemine kadar işletmelerde iletişim türleri ve son olarak dijital iletişim konusu ele alınmıştır. Entelektüel sermaye kavramının günümüz işletmeleri için önemi ve entelektüel sermayenin üç ana boyutu olan yapısal, çalışan ve müşteri sermayelerinin artırılmasında dijital iletişimin konusuna değinilmiştir. Çalışmada, entelektüel sermaye değerinin artırılmasında her üç boyutta dijital iletişim tekniklerinden faydalanılması gerektiği sonucuna varılmıştır. Gerek müşterilerle gerek çalışanlarla kurulan dijital iletişimin her ne kadar online platformlarda bireylerin ekran arkasından birbirlerini görmeleri mümkün olsa da yüz yüze iletişimden farklılığı üzerinde durulmuştur.
Abstract
Covid-19 has rendered traditional management models inadequate in businesses. In the study, the concepts of digital communication and intellectual capital, which have become two important issues in businesses as a result of the necessity of working remotely and increasing digitalization, are examined. Digitalization, the necessity of working remotely and increasing technological developments have made it necessary for businesses to have intangible assets instead of physical assets, that is, to increase their intellectual capital values. In the remote working system, face-to-face communication with both the employee, and the customer has been replaced by digital communication. From the traditional management to the post-modern management period, communication types in businesses and finally digital communication are discussed. The importance of the concept of intellectual capital for today’s businesses and the issue of digital communication in increasing the structural, employee and customer capitals, which are the three main dimensions of intellectual capital, are mentioned. In the study, it was concluded that digital communication techniques should be used in all three dimensions in order to increase the value of intellectual capital. It is emphasized that digital communication established with both customers and employees is different from face-to-face communication, although it is possible for individuals to see each other from behind a screen on online platforms.
Künye
Ayanoğlu, F. (2021). COVID-19 Sonrası İşletmelerde Yükselen Trendler: Entelektüel Sermaye ve Dijital İletişim. Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi, 4 (2), 269-278.
Anahtar Kelimeler
Covid-19, Dijitalleşme, Entelektüel Sermaye, Yönetim, İşletme, İletişim
Keywords
Covid-19, Digitalization, Intellectual Capital, Management, Business, Communication