System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object. at Site.OnInit(EventArgs e)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi

2021/2 Kamu ve Özel Sektörde Stratejik Yönetimin Önemi - The Importance of Strategic Management in Public and Private Sector

2021/2 Kamu ve Özel Sektörde Stratejik Yönetimin Önemi - The Importance of Strategic Management in Public and Private Sector

Yayın Ekibi / The Editorial Staff

Editör

Doç. Dr. Hülya TOKER

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Arş. Gör. Ranuna İklime GÜN

Editör Yardımcısı

Dr. Öğretim Üyesi Y. Pınar ÖZMEN

Tanıtım ve Sosyal Medya

Arş. Gör. Emre EZİN 

JenerikİçindekilerİçindekilerHakem Kurulu

Makaleler / Articles

279-292

Türk Kamu Yönetiminde Stratejik Planlama ve Stratejik Yönetimin Hukuki Gelişimi

Legal Development of Strategic Planning and Strategic Management in Turkish Public Administration

Abdullah Genco

Özet Tam Metin
Özet
Stratejik planlama ve stratejik yönetim ilk olarak askeri birer kavram olarak kullanılmalarına rağmen önce özel sektör işletmelerinin daha sonra da kamu sektörünün önemli enstrümanları arasına girmişlerdir. Özellikle Yeni Kamu İşletmeciliği yaklaşımının küresel ölçekte benimsenmesiyle stratejik yönetim kavramı birçok devletin idari biriminde olduğu gibi Türk Kamu Yönetimindeki yerini güçlendirmiştir. Türk yönetim tarihinde strateji kavramı çok uzun süredir var olmasına rağmen yönetim biliminin gelişmesiyle stratejik yönetimi sürdürmeye yönelik hukuki ve fiilî adımlar atılmıştır. Türk Kamu Yönetiminde yaşanan değişimlere paralel olarak stratejik yönetim kavramının kapsamı da değişmiştir. Bu çalışmada Türk Kamu Yönetiminde stratejik yönetimin hukuki gelişimini ortaya koymak amaçlanmaktadır. Çalışma hazırlanırken yöntem olarak literatür taraması kullanılmıştır. Türk Kamu Yönetiminde stratejik planlama hep var olsa da buna dair kapsamlı bir mevzuatın zaman içerisinde oluşturulduğu ve stratejik yönetimin sürdürülmesi amacıyla birçok farklı kamu kurumunun ve alt birimlerin kurulduğu tespit edilmiştir. Bu bulgular altında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve stratejik yönetim ilişkisi ele alınmıştır. Son olarak da mevcut sistemde stratejik yönetimin önemine ve konuyla ilgili eleştirilere yer verilmiştir.
Abstract
Although strategic planning and strategic management were first used as military concepts, they became one of the important instruments of the private sector enterprises and then the public sector. Especially with the adoption of the New Public Management approach on a global scale, the concept of strategic management has strengthened its place in the Turkish Public Administration, as in the administrative units of many states. Although the concept of strategy has existed for a long time in the history of Turkish administration, legal and de facto steps have been taken to maintain strategic administration with the development of administaration science. In parallel with the changes in Turkish Public Administration, the scope of the concept of strategic management has also changed. In this study, it is aimed to reveal the legal development of strategic management in Turkish Public Administration. While preparing the study, literature review was used as a method. Although strategic planning has always existed in Turkish Public Administration, it has been determined that a comprehensive legislation has been created over time and many different public institutions and sub-units have been established in order to maintain strategic management. Under these findings, the relationship between the Presidential Government System and strategic management is discussed. Finally, the importance of strategic management in the current system and the criticisms on the subject are given.
Künye
Genco, A. (2021). Türk Kamu Yönetiminde Stratejik Planlama ve Stratejik Yönetimin Hukuki Gelişimi. Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi, 4 (2), 279-292.
Anahtar Kelimeler
Stratejik Yönetim, Stratejik Planlama, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi
Keywords
Strategic Management, Strategic Planning, Presidential Government System