System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object. at Site.OnInit(EventArgs e)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi

2021/2 Kamu ve Özel Sektörde Stratejik Yönetimin Önemi - The Importance of Strategic Management in Public and Private Sector

2021/2 Kamu ve Özel Sektörde Stratejik Yönetimin Önemi - The Importance of Strategic Management in Public and Private Sector

Yayın Ekibi / The Editorial Staff

Editör

Doç. Dr. Hülya TOKER

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Arş. Gör. Ranuna İklime GÜN

Editör Yardımcısı

Dr. Öğretim Üyesi Y. Pınar ÖZMEN

Tanıtım ve Sosyal Medya

Arş. Gör. Emre EZİN 

JenerikİçindekilerİçindekilerHakem Kurulu

Makaleler / Articles

293-328

Popülasyon Ekolojisi, Varlık Yönetiminde Strateji Değişimi ve Özelleştirme İdaresi

Ayhan Sarısu

Özet Tam Metin
Özet
Türkiye Varlık Fonu (TVF)’nun kurulması ile birlikte Türk ulusal varlıklarının stratejik yönetim şeklinin ve özelleştirme stratejilerinin tümden değişim gösterdiğini söylemek mümkündür. Özelleştirme portföyünde bulunan ya da bu portföye girmeye aday bazı büyük kamu şirketleri ve varlıkları TVF’na devredilmiştir. İç ve dış çevresindeki entropik etkiler nedeniyle Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (ÖİB) metal yorgunluğu yaşadığı izlenmektedir. Popülasyon ekolojisinin ÖİB ve TVF gibi türdeş örgütlerin bir arada yaşayan Popülasyonlar oluşturduklarını, örgütlerin bir Popülasyon içinde doğum, ölüm, yaşam süresi veya hangi dönemlerinde yapısal değişime tabii olduklarının tespitine yönelik evrimci bir örgüt kuramı olduğu söylenebilir. Popülasyon ekolojisi kuramında çevresel değişim taleplerine uygunluk sağlayan örgütlerden güçlü olanların yaşayacağı, uyumsuz olanların ise ayıklanmak suretiyle eleneceği ifade edilir. Amaçları açısından ÖİB ve TVF’nun birbirleriyle neredeyse eşdeş olacak kadar benzeştiği ve eşbiçimlendiği görülmektedir. Bu çalışmada, kendisini yenileyemediği için yoğunlaşan entropik etkilerin de yönlendirici baskısıyla daha önceden “örgütsel ölüm”ün tadına bakmış olan kamusal şirket ve kurumsal yapılar gibi köklü bir reform ihtiyacı içinde olduğu değerlendirilen ÖİB’nin hukuki ve ekonomik akılcılık gereğince mevcut ve gelecekteki gizil gücüne işaret edilmiş ve bazı önerilerde bulunulmuştur.
Abstract
With the establishment of the Turkey Wealth Fund (TWF), it is possible to say that the strategic management style and privatization strategies of Turkish national assets have changed completely. Some large public companies and their assets, which are in the privatization portfolio or are candidates for entering this portfolio, have been transferred to TWF. It is observed that the Privatization Administration (PA) is experiencing metal fatigue due to entropic effects in its internal and external environment. It can be said that population ecology is an evolutionary organization theory for determining that homogeneous organizations such as PA and TWF form populations living together, and that organizations are subject to structural change in birth, death, life span or in which periods within a population. In the theory of population ecology, it is stated that among the organizations that comply with the demands of environmental change, the strong ones will survive, and the ones that are incompatible will be eliminated by selection. In terms of their purposes, it is seen that the PA and TWF are almost identical and isomorphic to each other. In this study, the current and future potential power of the PA, which is considered to be in need of a radical reform such as public companies and institutional structures, which has tasted “organizational death” before due to the directive pressure of intensifying entropic effects, as it cannot renew itself, has been pointed out and some suggestions have been made.
Künye
Sarısu, A. (2021). Popülasyon Ekolojisi, Varlık Yönetiminde Strateji Değişimi ve Özelleştirme İdaresi Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi, 4 (2) , 293-328.
Anahtar Kelimeler
Popülasyon Ekolojisi; Hükümet Politikası ve Düzenleme; Özelleştirme; Yönetim ve Strateji
Keywords
Population Ecology; Government Policy and Regulation; Privatization; Public Administration and Strategy