System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object. at Site.OnInit(EventArgs e)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi

2021/2 Kamu ve Özel Sektörde Stratejik Yönetimin Önemi - The Importance of Strategic Management in Public and Private Sector

2021/2 Kamu ve Özel Sektörde Stratejik Yönetimin Önemi - The Importance of Strategic Management in Public and Private Sector

Yayın Ekibi / The Editorial Staff

Editör

Doç. Dr. Hülya TOKER

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Arş. Gör. Ranuna İklime GÜN

Editör Yardımcısı

Dr. Öğretim Üyesi Y. Pınar ÖZMEN

Tanıtım ve Sosyal Medya

Arş. Gör. Emre EZİN 

JenerikİçindekilerİçindekilerHakem Kurulu

Makaleler / Articles

329-348

Yönetime Katılım Sürecinde İnternet ve Sosyal Medyanın Önemi

Importance of Internet and Social Media in the Process of Participation in Management

Saltuk Aziz Gökalp

Özet Tam Metin
Özet
Örgütlerde, yerel yönetimlerde ve devletlerin yönetiminde karar alma ve uygulama aşamasında çalışanların ve halkın fikirlerinin alınması ile ayakları yere daha sağlam basan yönetim modeli de geliştirilmiş olacaktır. Katılım olarak adlandırılan ve bireylerin karar alma süreçlerinde söz sahibi olmasına imkân tanıyan bu kavram ile yönetim süreci de değişkenliğe uğramaktadır. Bu süreçte özellikle internetin gelişimiyle birlikte sosyal medya kanallarının da önemli bir etkisi olmuştur. 2000’li yılların başından itibaren internetin hızlı gelişimi ve bunun sonucunda sosyal medyanın hayatın her alanında geçerliliğini hissettirmesi ile artık bireyler bu sayede yönetimde daha aktif bir rol alma imkânına da kavuşmaktadır. Sosyal medya aracılığıyla siyasetçiler, bürokratlar ve sanatçılar hedef kitlelerine anında ulaşabilmekte ve özellikle kamuda ve özel sektörde uygulanacak bir politikanın belirlenmesi sürecinde sosyal medya üzerinden geri bildirimler alınarak daha katılımcı bir yönetim sergilenmektedir. Bu doğrultuda hazırlanan çalışmada, internetin ve sosyal medya kanallarının ülkemizdeki gelişim seyri irdelenerek, yönetime katılım sürecinde nasıl bir misyon yüklenmesi gerektiği yönünde değerlendirmelerde bulunulacaktır.
Abstract
In the organizations, local administrations and governments, the management model, whose feet are stronger, will be developed by taking the opinions of the employees and the public during the decision making and implementation phase. With this concept, which is called participation and allows individuals to have a voice in decision-making processes, the management process also changes. In this process, especially with the development of the internet, social media channels also had an important effect. With the rapid development of the internet since the beginning of the 2000s and as a result of the social media making it feel valid in all areas of life, individuals now have the opportunity to take a more active role in management. Through social media, politicians, bureaucrats and artists can reach their target audience instantly and a more participatory management is displayed by receiving feedback on social media during the determination of a policy to be implemented especially in the public and private sectors. In the study prepared in this direction, the progress of the internet and social media channels in our country will be examined, and evaluations will be made on how to load a mission in the participation process.
Künye
Gökalp, S. A. (2021). Yönetime Katılım Sürecinde İnternet ve Sosyal Medyanın Önemi. Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi, 4 (2), 329-348.
Anahtar Kelimeler
Katılım, Yönetime Katılım, İnternet, Sosyal Medya
Keywords
Participation, Participation in Management, Internet, Social Media