System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object. at Site.OnInit(EventArgs e)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi

2021/2 Kamu ve Özel Sektörde Stratejik Yönetimin Önemi - The Importance of Strategic Management in Public and Private Sector

2021/2 Kamu ve Özel Sektörde Stratejik Yönetimin Önemi - The Importance of Strategic Management in Public and Private Sector

Yayın Ekibi / The Editorial Staff

Editör

Doç. Dr. Hülya TOKER

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Arş. Gör. Ranuna İklime GÜN

Editör Yardımcısı

Dr. Öğretim Üyesi Y. Pınar ÖZMEN

Tanıtım ve Sosyal Medya

Arş. Gör. Emre EZİN 

JenerikİçindekilerİçindekilerHakem Kurulu

Makaleler / Articles

391-413

11 Eylül Terör Saldırılarının Ardından ABD’nin İran Politikaları: Dost - Düşman Ayrımı

The USA’s Iran Policies after the September 11 Terrorist Attacks: Friend-Enemy Difference

Güngör Şahin, Hatice Demirci

Özet Tam Metin
Özet
11 Eylül 2001 tarihinde El Kaide’nin ABD’de gerçekleştirdiği bir dizi terör eylemi uluslararası ilişkiler disiplininde yeni bir dönemin başlangıcı niteliğindedir. Bu tarihten itibaren terörizm ile mücadele, ABD’nin yeni güvenlik stratejisinin temelini oluşturmaktadır. Öte yandan Başkan George W. Bush’un 2002 yılında yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında dile getirdiği ‘şer ekseni’, bu yeni dönemde tarafların belirlenmesinde etkin olmuştur. Artık yeni düşman İran, Irak ve Kuzey Kore’dir. Yeni tehdit kaynağı ise terörizm, radikal İslam, anti- demokratik yönetimler ve kitle imha silahlarının yayılması riskidir. Çalışma Carl Schmitt’in 1927 yılında kaleme aldığı ‘Siyasal Kavramı’ etrafında şekillenmektedir. Bu bağlamda, 11 Eylül terör eylemleri ardından ABD’nin kimliğini yeniden oluşturma süreci incelenmiştir. Bu noktada ABD’nin ulusal güvenlik strateji belgeleri incelenmiş ve bu belgelerdeki tehdit algıları irdelenmiştir. Öte yandan ontolojik güvenlik yaklaşımı bağlamında ABD’nin güvenliğini nasıl sağladığı ele alınmış ve ABD’nin ekonomi, teknoloji, asker ve diplomasi aracılığıyla sağladığı ulusal gücünün dünya liderliği misyonuyla özdeşleştirildiği bulgusuna ulaşılmıştır. Bu bağlamda ABD’nin ontolojik güvenliğini sürdürmesi için kimliğinin ötekisi olarak tanımlayacağı aktörlerin var olması ve güvenlik ikileminin sürdürülmesi gereklidir. Zira ötekinin niteliklerinin tanınması ve tanımlanması tehdidin yönünün ve büyüklüğünün anlaşılması için elzemdir. Ötekinin ortadan kalkması, kimliğe ilişkin tanımlamaların geçerliliğini yitirmesine ve ontolojik güvensizliğe neden olmaktadır. Çalışmanın sonucunda ABD’nin İran’ı düşman olarak tanımlayarak siyasal özünü oluşturduğu ve böylece hegemon olarak meşruiyet sağladığı sonucuna ulaşılmıştır.
Abstract
A series of terrorist acts carried out by Al Qaeda in the USA on September 11, 2001 marks the beginning of a new era in the international relations discipline. Since this date, the fight against terrorism has constituted the basis of the new USA security strategy. On the other hand, the “axis of evil” as President George W. Bush defined it in his 2002 address to the nation has been effective in defining the two parties in this new period. Now the new enemy is Iran, Iraq and North Korea. The new source of threat is the risk of terrorism, radical Islam, anti-democratic governments and the proliferation of weapons of mass destruction. The study is shaped around the “Political Concept” written by Carl Schmitt in 1927. In this context, the process of rebuilding the identity of the USA after the terrorist attacks of September 11 was examined. At this point, the national security strategy documents of the USA were examined as well as the threat perceptions. In addition to this, in the context of the ontological security approach, there is a discussion on how the USA ensures its security and the national power provided by the USA through economy, technology, military and diplomacy is identified along with the ongoing mission of world leadership. In this framework, in order for the USA to maintain its ontological security, there should be actors that it can define as the other, different from its identity and the security dilemma should be maintained. The recognition and definition of the attributes of the other is essential for understanding the direction and magnitude of the threat. The disappearance of the other causes the identity to lose its validity and leaves open space for ontological insecurity. The result of the study concludes that the USA defined Iran as an enemy, based on which it formed its political essence thus gaining legitimacy as a hegemon.
Künye
Şahin, G. & Demirci, H. (2021). 11 EYLÜL TERÖR SALDIRILARININ ARDINDAN ABD’NİN İRAN POLİTİKALARI: DOST - DÜŞMAN AYRIMI . Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi, 4 (2), 391-413.
Anahtar Kelimeler
ABD, İran, Terörizm, Siyasal Kavramı, Ontolojik Güvenlik
Keywords
USA, Iran, Terrorism, Political Concept, Ontological Security