System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object. at Site.OnInit(EventArgs e)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi

2022/1 Latin Amerika Bölgesinde Siyaset ve Toplum - Politics and Society in Latin America

2022/1 Latin Amerika Bölgesinde Siyaset ve Toplum - Politics and Society in Latin America

Yayın Ekibi / The Editorial Staff

Editör

Doç. Dr. Hülya TOKER

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Arş. Gör. Ranuna İklime GÜN

Editör Yardımcısı

Dr. Öğretim Üyesi Y. Pınar ÖZMEN

Tanıtım ve Sosyal Medya

Arş. Gör. Emre EZİN 

JenerikİçindekilerİçindekilerHakem Kurulu

Makaleler / Articles

111-136

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Fransızca Basın: Fransa Millî Kütüphanesi’nde (Bibliothèque Nationale De France) Bulunan Fransızca Yayımlanmış Osmanlı Gazete, Dergi ve Yıllıkları Koleksiyonu

Francophone Press From The Ottoman Era to the Republic: Collection of Ottoman Newspapers, Magazines and Annuals Published in French Language at the Bibliothèque Nationale De France

Aydın Özgören

Özet Tam Metin
Özet
On dokuzuncu yüzyılda Avrupa’da gelişen basın-yayın faaliyetleri, Fransız İhtilali’nden sonra Fransızların Doğu Akdeniz’de ihtilal fikirlerini yayma çabaları, 1815’te Napolyon Savaşları’nın sona ermesinden sonra Akdeniz’de ticaretin gelişmesine bağlı olarak Osmanlı liman şehirlerinde daha hızlı habere ulaşma ihtiyacı ve yaşanan Batılılaşma süreci içerisinde Osmanlı aydınlarının basın yoluyla fikirlerini daha fazla kitleye duyurma motivasyonu, Osmanlı basınının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Osmanlı Devleti’nde Türkçe dışında yayımlanan gazete ve dergilerin önemli oranı Fransızca gazetelerdir. Bu açıdan Osmanlı ve erken Cumhuriyet dönemi basın tarihi yazımında Fransızca yayımlanmış gazete ve dergiler önemli bir yer tutmaktadır. Basının üzerinde sansürün arttığı bir dönemde muhalif basının yurtdışında geliştiği en önemli merkezlerden bir tanesi de Paris’tir. Bu şehir on dokuzuncu yüzyılın ortasından Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatına kadar muhalif basının kendisine her zaman yaşama fırsatı bulduğu bir merkez olmuştur. Paris’te bulunan Fransa Milli Kütüphanesi (Bibliothèque Nationale de France) on dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısından 1930’lara uzanan bir süreçte yayımlanan Fransızca gazete ve dergilerin yanı sıra Jön Türkler’in Avrupa’daki çeşitli yayınlarının yer aldığı bir arşive sahiptir. Kütüphanede bu yayınlara erişim sağlanacak bir platform oluşturulmuştur. Makalede Osmanlı Devleti’nde Fransızca basının ortaya çıkışı anlatılarak Fransa Milli Kütüphanesi’nde bulunan söz konusu Fransızca yayınlar tanıtılmaya çalışılacaktır.
Abstract
The developing press and broadcast activities in Europe in the 19th century, the efforts of the French to spread their revolutionary ideas in the Eastern Mediterranean after the French Revolution, the need to reach news faster in Ottoman port cities due to the development of trade in the Mediterranean after the end of the Napoleonic Wars in 1815 and the motivation of the Ottoman intellectuals in the process of Westernization to propagate their ideas to a larger audience through the press, led to the emergence of the Ottoman press.The majority of newspapers and magazines published outside of Turkish in the Ottoman Empire were French newspapers. In this respect, newspapers and magazines published in French language have an important place in the historiography of the Ottoman and early Republican period. At a time when censorship on the press increased, one of the most important centers where the opposition press flourished abroad is Paris. From the middle of the 19th century until the death of Mustafa Kemal Atatürk, this city has always been a center where the opposition press had the opportunity to live. The French National Library (Bibliothèque nationale de France) in Paris has an archive of French newspapers and magazines published in the period from the second half of the 19th century to the 1930s, as well as various publications of the Young Turks in Europe. The library has created a platform to enable access to these publications. In the article, the emergence of the Francophone press in the Ottoman Empire will be explained and the French publications in the French National Library will be sought to get introduced.
Künye
Özgören, A. (2022). Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Fransızca Basın: Fransa Millî Kütüphanesi’nde (Bibliothèque Nationale De France) Bulunan Fransızca Yayımlanmış Osmanlı Gazete, Dergi ve Yıllıkları Koleksiyonu. Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi, 5 (1), 111-136.
Anahtar Kelimeler
Fransızca Basın, Paris, Osmanı Basını, Fransa Mili Kütüphanesi, Jöntürk Basını
Keywords
French Press, Paris, Ottoman Press, National Library of France, Young Turk Press