System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object. at Site.OnInit(EventArgs e)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi

2022/2 Sömürgecilik ve Yönetim - Colonialism and Administration

2022/2 Sömürgecilik ve Yönetim - Colonialism and Administration

Yayın Ekibi / The Editorial Staff

Editör

Doç. Dr. Hülya TOKER

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Arş. Gör. Emre EZİN-Arş. Gör. Ranuna İklime GÜN ALTUN

Editör Yardımcısı

Dr. Öğretim Üyesi Y. Pınar ÖZMEN

Tanıtım ve Sosyal Medya

Arş. Gör. Emre EZİN 

JenerikİçindekilerİçindekilerHakem Kurulu

Makaleler / Articles

187-198

Sömürgecilik ve Sömürü: Rusya Üzerine Postmodern Bir Eleştiri

Colonialism and Exploitation: A Postmodern Critique on Russia

Melih DEMİRTAŞ

Özet Tam Metin
Özet
Bu makalede, Rusya’nın geniş tarih ve coğrafyasına ve bu yolla hem "sömüren" hem de "sömürülen" kişiler arasındaki muğlak ilişkilere disiplinlerarası ve Postmodern bir bakışla, farklı bir yaklaşım benimsenecektir. Buna göre, üzerinde devam eden tartışmalara rağmen, Postmodernizm, ulus-devletlerin mevcut krizlerine ve onların sömürge miraslarına yanıt verme şansı tanıyan bir yaklaşım olarak değerlendirilecektir. Bu nedenle, "her şeyin bir metin gibi olduğu" ana fikri, "kodları bozulmuş" veya "yapı-sökümü" gerçekleştirilmiş toplumlar ve onların yöneticileri için temel bir prensip olarak ele alınabilir ve bu bize yerleşik statükolara karşı daha fazla şüpheci olmamızı sağlayacaktır. Rus mantığının tarihte ve bugün de bize birçok kez kanıtladığı gibi, dilin ‘doğal olarak güvenilmez bir kültürel yapı’ olarak sistematik kullanımları, tüm ulus-devletler için yeni ideolojilerin anahtarı niteliğinde görülmelidir. Bu devletler, eğer kitleleri de daha fazla kod çözme ve yapı bozma için hazırsa, genel resmi her zaman rasyonel çıkarları için değiştirme eğilimindedirler. Dolayısıyla disiplinlerarası çizgisiyle bu çalışma, ‘sömürü’ ve genel olarak ‘sömürgecilik’ kavramlarına ilişkin kuramsal tartışmaları, postmodernizme ilişkin bazı tespit ve tanımlamalarla birlikte, Rus meselesi örneğindeki tarihsel pratiklerde yaşananlarla birleştirmeye çalışacaktır.
Abstract
In this article, following an interdisciplinary and Postmodern view, there will be adopted a different kind of approach to the ambiguous relations between the people who may be both in the position of ‘exploiter’ and ‘exploited’ and to the vast Russian history and geography. Accordingly, despite its blurred lines, Postmodernism will be taken as a chance to approach to the current crises of nation-states and their colonial legacies. Hence, the idea that ‘everything is like a text’ might be taken as one basic principle for ‘decoded’ or ‘deconstructed’ societies and their rulers, and this make us more suspicious against the established status-quos. As Russian logic has proved us several times in history and also today, systematic uses of language as an ‘inherently unreliable cultural construct’, must be seen therefore as the key for new ideologies for all nation-states. These states tend to change the overall picture always in favor of their ‘rational’ causes, if their masses are already prepared for more de-codes and de-constructions. So, this work with its interdisciplinary line will try to combine theoretical discussions on the thoughts on the terms; ‘exploitation’ and ‘colonialism’ in general with some findings and definitions on postmodernism with what happened in historical practices in the case of Russian affairs
Künye
Demirtaş, M. (2022). Colonialism and Exploitation: A Postmodern Critique on Russia. Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi , 5 (2) , 187-198.
Anahtar Kelimeler
Sömürgecilik, Postmodernizm, Oryantalizm, Rusya
Keywords
Exploitation, Colonialism, Postmodernism, Orientalism, Russia