System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object. at Site.OnInit(EventArgs e)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi

2022/2 Sömürgecilik ve Yönetim - Colonialism and Administration

2022/2 Sömürgecilik ve Yönetim - Colonialism and Administration

Yayın Ekibi / The Editorial Staff

Editör

Doç. Dr. Hülya TOKER

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Arş. Gör. Emre EZİN-Arş. Gör. Ranuna İklime GÜN ALTUN

Editör Yardımcısı

Dr. Öğretim Üyesi Y. Pınar ÖZMEN

Tanıtım ve Sosyal Medya

Arş. Gör. Emre EZİN 

JenerikİçindekilerİçindekilerHakem Kurulu

Makaleler / Articles

201-210

Ukrayna Milliyetçiliği: Kimliğini Arayan bir Ulusun Post-Kolonyalizm Üzerinden Okunması

Ukrainian Nationalism: A Post-Colonial Reading of a Nation Finding its Feet

Sertan AKBABA

Özet Tam Metin
Özet
Post-kolonyal çalışmalar incelendiğinde genellikle post-kolonyalizm’in nerede ve ne zaman başladığı sorusuyla yola çıkıldığı görülmektedir. Dünyanın farklı yerlerinde hâlâ tanık olunan çok sayıda emperyalist anlatı varken, yukarıda bahsedilen soruyu yanıtlamak gerçekten zorlaşmaktadır. Bununla birlikte, son gelişmeler, bir biçim değiştirme pratiği aracılığıyla sömürgeciliğin devam eden doğasını bir kez daha yansıtmaktadır. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, bu travmayı anlamada önemli bir deneyim haline gelmektedir. Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın bir boyutu ile kimlik çatışması olduğu görülmektedir. Savaşın seyri ile Ukrayna ulusal kimliğinin, Rus kimliğine karşı bir Öteki olarak nasıl konumlanacağı önemli bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Bu çalışma, tarih, toprak ve kültür kavramları ile Ukrayna’nın son zamanlardaki ulusu yeniden inşasını anlamak için post-kolonyal bir okuma üzerinden ele almaktadır. Bu durum Ukrayna’nın Rusya Federasyonu tarafından tahakküm edilen bir ulus olarak yeniden konumlandırılmasını daha iyi anlamak üzere Sovyet sonrası coğrafyaya yönelik bir sorgulamadır. Bu makale, son savaşın, Ukrayna’nın ulusal bilincini artırarak kendini savunmak ve kendisini sahte bir ulus-devletten otantik bir devlete dönüştürmek için sömürge sonrası bir direniş başlatıp başlatmadığını anlamaya çalışmaktadır.
Abstract
Post-colonial studies often begin with the questions of where and when does post-colonialism begin? With numerous imperialist narratives still haunting different parts of the world, it really becomes difficult to answer these questions. However, recent developments have reflected once again the continuing nature of colonialism via a shape-shifting practice. The current war between Russia and Ukraine has become an important experience in understanding this trauma. The aim of this study is to understand how the conflict, now a war, has started solidifying the Ukrainian identity via fetching its Other, namely Russia. The study inquiries into a post-colonial reading to understand recent Ukrainian national re-construction via history, territory, and culture. This begs an inquiry into the post-Soviet geography to better understand the re-positioning of Ukraine as a nation unfettered by the Russian Federation. This paper attempts to understand whether the recent war has launched a postcolonial resistance of Ukraine to assert itself via raising consciousness and to transform itself from a pseudo-nation-state to an authentic one.
Künye
Akbaba, S. (2022). Ukrainian Nationalism: A Post-Colonial Reading of a Nation Finding its Feet. Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi , 5 (2) , 201-210.
Anahtar Kelimeler
Post-kolonyalizm, Milliyetçilik, Kimlik, Madun, Ukrayna
Keywords
Nationalism, Identity, Subaltern, Ukraine