System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object. at Site.OnInit(EventArgs e)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi

2022/2 Sömürgecilik ve Yönetim - Colonialism and Administration

2022/2 Sömürgecilik ve Yönetim - Colonialism and Administration

Yayın Ekibi / The Editorial Staff

Editör

Doç. Dr. Hülya TOKER

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Arş. Gör. Emre EZİN-Arş. Gör. Ranuna İklime GÜN ALTUN

Editör Yardımcısı

Dr. Öğretim Üyesi Y. Pınar ÖZMEN

Tanıtım ve Sosyal Medya

Arş. Gör. Emre EZİN 

JenerikİçindekilerİçindekilerHakem Kurulu

Makaleler / Articles

227-240

Etnik Temelli Çatışmalara Bm Müdahalesi: Ruanda ve Bosna

UN Intervention In Ethnic Based Conflicts: Rwanda And Bosnia

İrem Güldem KARAR

Özet Tam Metin
Özet
Birleşmiş Milletler (BM) barış operasyonlarının yirmi birinci yüzyıldaki en büyük imtihanı Ruanda ve Bosna soykırımlarıdır. Bunun nedeni, BM’nin her iki ülkede de yaşanan soykırımı önlemede yetersiz kalmasıdır. Bu yüzden, bu iki vaka çalışması tesadüfen seçilmemiştir. İki vaka çalışmasında etnik nefretin doğurduğu soykırım sonucunun yanında BM barış operasyonlarının Ruanda ve Bosna’daki rolüne değinilecektir. Böylelikle, bu çalışma üç ana soruya cevap verecektir. İlki, Ruanda ve Bosna’daki etnik nefretin kaynağı ve soykırımdaki rolü nedir? İkincisi, Ruanda ve Bosna gibi etnik savaşlarda BM’nin rolü nedir? Son olarak, Ruanda ve Bosna soykırımının etnik nedenlere dayalı benzerlikleri ve farklılıkları nelerdir? Bu bağlamda etnik ve ırksal farklılıkların her iki ülkede de soykırımına yol açtığı ve BM müdahalesinin etnik nefret seviyesinin çok yüksek olmasından dolayı Ruanda ve Bosna’daki müdahalesinin etkili olamadığını sonucuna varılmıştır.
Abstract
The biggest test of United Nations (UN) peacekeeping operations in the 21st century is the genocides in Rwanda and Bosnia. This is because the UN was incapable of preventing the genocide that took place in both countries. Therefore, these two case studies were not chosen by chance. In two case studies, the role of UN peacekeeping operations in Rwanda and Bosnia, as well as the outcome of genocide caused by ethnic hatred, will be addressed. Thus, this study will answer three main questions. Firstly, what is the origin of ethnic hatred in Rwanda and Bosnia and its role in the genocide? Secondly, What is the role of UN in ethnic wars such as Rwanda and Bosnia? Lastly, What are the similarities and differences between Rwanda and Bosnia genocide based on ethnic reasons? In this context, it was concluded that ethnic and racial differences caused genocide in both countries and the UN intervention in Rwanda and Bosnia could not be effective due to the high level of ethnic hatred.
Künye
Karar, İ. G. (2022). Un Intervention In Ethnic Based Conflicts: Rwanda And Bosnia. Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi , 5 (2) , 227-240.
Anahtar Kelimeler
Birleşmiş Milletler, Etnik Çatışma, Ruanda Soykırımı, Bosna Etnik Temizliği, Barış Operasyonları
Keywords
United Nations, Etnic Conflict, Rwanda Genocide, Bosnian Etnic Cleasing, Peace Operations