System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object. at Site.OnInit(EventArgs e)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi

2022/2 Sömürgecilik ve Yönetim - Colonialism and Administration

2022/2 Sömürgecilik ve Yönetim - Colonialism and Administration

Yayın Ekibi / The Editorial Staff

Editör

Doç. Dr. Hülya TOKER

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Arş. Gör. Emre EZİN-Arş. Gör. Ranuna İklime GÜN ALTUN

Editör Yardımcısı

Dr. Öğretim Üyesi Y. Pınar ÖZMEN

Tanıtım ve Sosyal Medya

Arş. Gör. Emre EZİN 

JenerikİçindekilerİçindekilerHakem Kurulu

Makaleler / Articles

243-252

Sömürgeciliğin Temel Sebebi: Yanlış Hak ve Güç Anlayışı

The Fundamental Reason of Colonialism: Wrong Understanding of Right and Power

Mustafa YILDIZ

Özet Tam Metin
Özet
Hak kavramı insanlık tarihi ile eşdeğer sayılacak bir geçmişe sahiptir. İlk insan Âdem’in (a.s.) çocukları arasında vuku bulmuş kavganın hak kavramı etrafında filizlenmiş olduğu, tek tanrılı dinlerin kutsal kitaplarında ifadesini bulmuştur. Tanımlanması zor gibi görünen bu kavramın sadece insanın kendisi için değil, toplumsal hayatın da birçok safhasında ortaya çıktığı ve fertlerin sonuca ulaşmak hususunda dayanak noktasını teşkil ettiği söylenebilir. Yalnızca bireyler değil toplumlar da hak kavramı etrafında çözüm odaklı hareket etmekte ve karşılaşılan sorunları, tarafları memnun edecek şekilde neticelendirmektedirler. Uzlaşmacı bir karaktere sahip hakkı üstün tutan dünya görüşünün karşısında, kuvveti üstün tutan ve yerleşik olduğu medeniyetleri, doğası gereği çatışmacı hale büründüren ikinci bir görüşten de söz etmek gerekir. Buradaki anlayış sürekli çatışmacı bir anlayışı benimsediğinden, çatışmada üstün gelen sosyal hayatın kurallarını koyma yetkisini kendinde görmekte ve bütün toplumsal hayatı buna göre şekillendirmeye çalışmaktadır. Gece ile gündüzün birbirini takip etmeleri gibi bu iki anlayış tarih sahnesinde art arda gelmişlerdir. İnsanlık tarihinin ayıbı sayılan ve milyonlarca insanın köleleştirilmesini de beraberinde getiren sömürgecilik, günümüzde kabul görmese de farklı boyutlarda devam etmektedir. Emperyalizm kisvesine bürünmüş yeni-sömürgecilik de esas itibarı ile yanlış hak-kuvvet anlayışının tezahürü olarak ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada yanlış hak ve güç anlayışının sömürgecilik ile irtibatı üzerinde durulmaktadır.
Abstract
The concept of right is as old as human history. It has been recorded in the holy books of monotheistic religions that the first fight in human history, among the children of Adam (pbuh), sprouted around the concept of right. It can be said that this concept, which seems difficult to define, has emerged not only for the individual himself but also appears at many stages of social life and often constitutes the anchor point for individuals to reach their goals. Not only individuals but also societies are focusing on solutions around the concept of rights in order to reach a conclusion that is satisfactory for all parties. In contrast to this worldview where the concept of right is upheld, there is a second worldview that upholds the concept of power and puts the civilisations it has under control into a confrontational mode. In this worldview, the one with power has authority and views himself as entitled to shape the laws that govern social life. Throughout history, we see that these two worldviews followed each other like day and night. Colonialism, which is considered a shame in the history of humanity and brought with it the enslavement of millions of people, continues in different forms even though it is not accepted today. Neo-colonialism in the guise of imperialism is essentially nothing but the manifestation of a wrong understanding of right and power. This study focuses on the connection between colonialism and a wrong understanding of right and power.
Künye
Yıldız, M. (2022). Sömürgeciliğin Temel Sebebi: Yanlış Hak ve Güç Anlayışı. Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi , 5 (2) , 243-252
Anahtar Kelimeler
Uluslararası İlişkiler, Hak, Güç, Çatışma, Sömürgecilik
Keywords
International Relations, Right, Power, Conflict, Colonialism