System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object. at Site.OnInit(EventArgs e)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi

2022/2 Sömürgecilik ve Yönetim - Colonialism and Administration

2022/2 Sömürgecilik ve Yönetim - Colonialism and Administration

Yayın Ekibi / The Editorial Staff

Editör

Doç. Dr. Hülya TOKER

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Arş. Gör. Emre EZİN-Arş. Gör. Ranuna İklime GÜN ALTUN

Editör Yardımcısı

Dr. Öğretim Üyesi Y. Pınar ÖZMEN

Tanıtım ve Sosyal Medya

Arş. Gör. Emre EZİN 

JenerikİçindekilerİçindekilerHakem Kurulu

Makaleler / Articles

253-258

Koloni Dönemi Yapısı Japon Hükûmeti Genel Yönetim Binası Üzerine Kısa Bir Değerlendirme

A Brief Evaluation of The Japanese Government-General Building (GGB) in a Colonial Period

Esengül DANIŞAN ARTAN

Özet Tam Metin
Özet
Birinci Dünya Savaşı sonunda yıkılan imparatorlukların yerine kurulan modern ulus devletlerle birlikte saraylar yerlerini modern yönetim binalarına bırakmışlardır. Bununla birlikte, 1910-1945 yılları arasında Japonya’nın sömürgesi olan Kore yarımadasının modernleşme pratikleri bu dönemde başlamıştır. Hanedan ve imparatorluk başkenti Seul modern kentleşme pratikleri bağlamında yeniden planlanırken, en önemli saraylarından Kyongbok Sarayı bu dönemde yıkıma uğramış, yerine Japon Genel Yönetim Binası inşa edilmiştir. Bina sadece bir yönetim binası olarak var olmamış; aynı zamanda Japon hegemonyasının temsil mekânı halini almıştır. Bununla birlikte, sömürge dönemi sona erdikten sonra da kullanılmaya devam edilmiş ve yıkımı ancak 1990’ların başında mümkün olmuştur. Bu bağlamda bu makalenin amacı Japon Genel Yönetim Binası’nın mekânsal pratiklerini ve temsilini tarihsel ve mekânsal bir zeminde tartışmaktır. Söz konusu bina, yer seçimi, konumlanışı, mimari tarzı ve işlevsel özellikleri sömürge yönetimlerin mekân üretiminde benimsediği motivasyonu, amaçları ve bunun itici gücünü anlamakta önemli bilgiler vermektedir. Halkın desteği ile Japon Genel Yönetim Binası yıkılarak Kyongbok Sarayı eski ihtişamına kavuşturulmuş ve Seul’un kentsel peyzajında yeniden önemli bir nirengi noktası haline gelmiştir.
Abstract
Following collapsing the empires, the modern nation-states were established at the end of the First World War and the palaces were replaced by modern administration buildings. However, the modernization practices of the Korean peninsula coincided with the colonization of Japan in the years between 1910 and 1945. While the dynastic and imperial capital Seoul was re-planned in the context of modern urbanization practices, Kyongbok Palace, one of the most important palaces, was destroyed in this period and the Japanese General Administration Building was built in its place, instead. The building did not exist only as an administration building; but also, it has become the representation space of Japanese hegemony. However, it continued to be used after the colonial period ended and its destruction was only possible in the early 1990s. In this context, this article aims to discuss the spatial practices and representation of the Japanese General Administration Building on a historical and spatial basis. The building in question, its location selection, location, architectural style, and functional features provide important information in understanding the motivation, aims, and driving force adopted by the colonial administrations in the production of space. With the support of the public, the Japanese General Administration Building was demolished and Kyongbok Palace was restored to its former glory and became an important landmark in Seoul’s urban landscape again.
Künye
Danışan Artan, E. (2022). Koloni Dönemi Yapısı Japon Hükûmeti Genel Yönetim Binası Üzerine Kısa Bir Değerlendirme. Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi, 5 (2) , 253-258.
Anahtar Kelimeler
Modern Yönetim Binaları, Japon Sömürgesi, Kore Yarımadası, Colonialism
Keywords
Modern Administration Buildings, Japanese Colony, Korean Peninsula