System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object. at Site.OnInit(EventArgs e)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi

2022/2 Sömürgecilik ve Yönetim - Colonialism and Administration

2022/2 Sömürgecilik ve Yönetim - Colonialism and Administration

Yayın Ekibi / The Editorial Staff

Editör

Doç. Dr. Hülya TOKER

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Arş. Gör. Emre EZİN-Arş. Gör. Ranuna İklime GÜN ALTUN

Editör Yardımcısı

Dr. Öğretim Üyesi Y. Pınar ÖZMEN

Tanıtım ve Sosyal Medya

Arş. Gör. Emre EZİN 

JenerikİçindekilerİçindekilerHakem Kurulu

Makaleler / Articles

293-302

Çalışan İyiliği İçin İş-Hayat Dengesi ve Esneklik Rolünün Değerlendirilmesi

Assessing the Role of Work-Life Balance and Flexibility for Employee Well-Being

Robert PAPLA, Dmitriy PAK, Gulim GINET

Özet Tam Metin
Özet
Bu makale, esneklik ve iş-yaşam dengesinin çalışan refahı üzerindeki etkisinin gözden geçirilmesini eleştirel bir şekilde tartışmayı amaçlamaktadır. Çalışma temel olarak, insan yönetimi ve çalışan refahı açısından iş-yaşam dengesi, sağlıklı çalışma hayatının göstergeleri, organizasyon ve çalışan (kişisel) odaklı esneklik ve insan kaynakları yönetimi (İKY) uygulamaları ile ilgilidir. Çalışan refahı, bireyin ve dolayısıyla genel olarak organizasyonun performansını doğrudan etkilediği için İKY’nin kritik bir unsurudur. Esneklik ve iş-yaşam dengesi yönleri, İKY uygulamalarının üzerlerindeki etkisine uygun olarak ve mevcut teorik alanın kapsamlı bir analizi ile incelenmiştir. Yani sağlıklı iş-yaşam dengesinin temel göstergeleri, önemleri ile birlikte ele alınmış ve tartışılmıştır. Örgütsel güdümlü ve kişisel güdümlü esneklik dahil olmak üzere iki farklı esneklik türü tartışılmıştır. Sadece kişisel ve organizasyona dayalı esneklik fenomenleri değil, aynı zamanda personelin refahı üzerindeki etkileri de dikkate alınmıştır. Sağlıklı iş-yaşam dengesi ile çalışanların refahı arasındaki nedensellik ilişkisinin yanı sıra, refahın oluşturulmasında ve yaratılmasında esnekliğin rolü desteklenmiştir.
Abstract
The present article is aimed at critically discussing the reviewing the impact of flexibility and work-life balance on employee well-being. Mainly, the article is concerned with the aspects of work-life balance related to people management and employee well-being, the indicators of healthy working life, organization and employee (personal)-driven flexibility, and human resource management (HRM) practices. Employee well-being is a critical aspect of HRM, as it directly affects the performance of the individual and consequently, the organization in general. The aspects of flexibility and work-life balance have been examined in accordance with the impact of HRM practices on them and with an extensive analysis of the existing theoretical domain. That is to say, the main indicators of healthy work-life balance were considered with their importance of them stated and discussed. The two distinctive types of flexibility have been discussed including organizational-driven and persona-driven flexibility. Not only the phenomenons of personal and organization-driven flexibility were considered but also their impact on the well-being of the personnel. The causal relationship has been supported between healthy work-life balance and employees’ well-being as well as the role of flexibility in forming and creating of well-being.
Künye
Papla, R. & Pak, D. & Ginet, G. (2022). Assessing the Role of Work-Life Balance and Flexibility for Employee Well-Being. Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi, 5 (2), 293-302.
Anahtar Kelimeler
İş-yaşam Dengesi, Esneklik, Organizasyon Odaklı Esneklik, Çalışan Refahı, İKY
Keywords
Work-Life Balance, Flexibility, Organization-driven Flexibility, Employee Well-Being, HRM