System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object. at Site.OnInit(EventArgs e)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi

2023/1 Cumhuriyetin 100. Yılında Savaşlar, Tehditler ve Fırsatlar - Wars, Threats, and Opportunities in the 100th Anniversary of the Republic

2023/1 Cumhuriyetin 100. Yılında Savaşlar, Tehditler ve Fırsatlar - Wars, Threats, and Opportunities in the 100th Anniversary of the Republic

Yayın Ekibi / The Editorial Staff

Editör

Doç. Dr. Hülya TOKER

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Arş. Gör. Emre EZİN

Editör Yardımcısı

Dr. Öğretim Üyesi Y. Pınar ÖZMEN

Tanıtım ve Sosyal Medya

Arş. Gör. Emre EZİN 

JenerikİçindekilerİçindekilerHakem Kurulu

Makaleler / Articles

1-11

Türkiye Yüzyılında Kamu Harcamaları ve Kamu Gelirleri İlişkisi: VAR Analizi

The Relationship of Public Expenditure And Public Revenues in The Century of Turkey: VAR Analysis

Muhammed SAMANCI - Emrah NOYAN

Özet Tam Metin
Özet
Kamu harcamaları ve kamu gelirleri bir ekonomideki mali senkronizasyonun belirleyicileridir. Kamu harcamaları ve kamu gelirleri arasındaki uyum kamu mali disiplinini göstermektedir. Kamu gelirleri, kamu harcamalarındaki değişimlere uyum sağlayamazsa başta finansman sorunu sonra da bütçe açığı meydana gelmektedir. Kamu harcamaları ve kamu gelirleri karşılıklı bağlam içerdiği için aralarında ilişki ve etkileşim beklenen değişkenlerdir. Çalışma, Türkiye’de bu sorunları ve kamu harcamaları ile kamu gelirleri arasındaki ilişkiyi tespit etmeyi amaçlamıştır. Bu amaç doğrultusunda çalışmada 1924-2022 dönemine ilişkin çeyreklik kamu harcamaları ve kamu gelirleri verisi kullanılmıştır. Değişkenler arasındaki ilişkinin tespiti için birim kök testi gerçekleştirilmiş ve ardından VAR analizi uygulanmıştır. Analiz sonucunda kamu harcamalarının neredeyse tamamının kendi dinamiklerine göre şekillendiği ve kamu gelirlerinin yaklaşık %90’ının kamu harcamalarına göre şekillendiği tespit edilmiştir. Diğer bir bulgu ise kamu harcamalarındaki bir şokun kamu gelirlerini yaklaşık üç dönem ve kamu gelirlerindeki bir şokun kamu harcamalarını yaklaşık iki dönem etkilediğidir. Bulgulara göre, Türkiye’de mali senkronizasyonun olduğu ve kamu mali disiplininin sağlandığı ifade edilebilir.
Abstract
Public expenditures and public revenues are determinants of financial synchronization in an economy. The harmony between public expenditures and public revenues shows public fiscal discipline. If public revenues do not adapt to the changes in public expenditures, firstly the financing problem and then the budget deficit occurs. Since public expenditures and public revenues contain a mutual context, the relationship and interaction between them are expected variables. The study aimed to identify these problems and the relationship between public expenditures and public revenues in Türkiye. For this purpose, quarterly public expenditures, and public revenues data for the period 1924-2022 were used in the study. In order to determine the relationship between the variables, unit root test was carried out and then VAR analysis was applied. As a result of the analysis, it has been determined that almost all of the public expenditures are shaped according to their own dynamics and that approximately 90% of public revenues are shaped by public expenditures. Another finding is that a shock in public expenditures affects public revenues for about three periods, and a shock in public revenues affects public expenditures about two periods. According to the findings, it can be stated that there is fiscal synchronization, and public fiscal discipline is ensured in Türkiye.
Künye
Samancı, M. & Noyan, E. (2023). Türkiye Yüzyılında Kamu Harcamaları ve Kamu Gelirleri İlişkisi: VAR Analizi. Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi, 6 (1), 1-11.
Anahtar Kelimeler
Kamu Harcamaları, Kamu Gelirleri, Bütçe Dengesi
Keywords
Public Expenditures, Public Revenues, Budget Balance.