System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object. at Site.OnInit(EventArgs e)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi

2023/1 Cumhuriyetin 100. Yılında Savaşlar, Tehditler ve Fırsatlar - Wars, Threats, and Opportunities in the 100th Anniversary of the Republic

2023/1 Cumhuriyetin 100. Yılında Savaşlar, Tehditler ve Fırsatlar - Wars, Threats, and Opportunities in the 100th Anniversary of the Republic

Yayın Ekibi / The Editorial Staff

Editör

Doç. Dr. Hülya TOKER

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Arş. Gör. Emre EZİN

Editör Yardımcısı

Dr. Öğretim Üyesi Y. Pınar ÖZMEN

Tanıtım ve Sosyal Medya

Arş. Gör. Emre EZİN 

JenerikİçindekilerİçindekilerHakem Kurulu

Makaleler / Articles

47-64

DEAŞ Terör Örgütünün Dini İdeolojik Alt Yapısı ve Örgütsel Üyelik Stratejileri

Ideological Infra-Structure And Organizational Membership Strategies of Isis

Muammer DOĞANER - Yunus YOLDAŞ

Özet Tam Metin
Özet
Terörizmle mücadele kavramının temelinde terörü ortaya çıkaran nedenler ve koşulların anlaşılması yatmaktadır. Terörü oluşturan nedenlerin ve koşulların bilinmesi hem terörizmin mantıksal açıdan anlaşılması hem de onunla mücadele stratejilerinin doğru bir şekilde belirlenmesinde etkili olacaktır. Dini doktrinlerin tahrif edilerek yorumlanmasına dayanan terörizmin beslendiği asıl alanlar dini motivasyon, dini hükümlere dayalı gerekçelendirme, inançlı insanlara dayalı örgütlenme ve görünüşte dini dünya görüşüne dayalı alanlardır. Bu nedenle, söz konusu terörizm genellikle bu alanlarda dini istismar etmek, dini motivasyonu sağlamak ve asıl amaç olan terörün gerçekleşmesi için uğraşanlar tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu gruplar, dini metinleri tahrif eden aşırı bir aldanma/aldatma içine girmektedirler. Ayrıca söz konusu gruplar, dini olguların ve olayların çarpık versiyonlarıyla bireyleri veya toplulukları tekfir ve mahkûm etmektedirler. Dolayısıyla köktenci/radikal ideolojik düşünce, terör örgütlerine katılımlarda önemli bir motivasyon kaynağı olmakla birlikte bu ideolojik alt yapı bir bakıma terör örgütlerine katılma sürecinin ilk basamağını oluşturmaktadır. Bu bilgi ve tespitler çerçevesinde çalışmamız dini metinleri yorumlamadan sert hükümler veren dini metinleri katı bir bakış açısı ile ele alan ve dayanak noktası olarak şiddeti öngören dini-radikal ideolojiye sahip DEAŞ terör örgütü ile sınırlandırılmıştır. Bir başka deyişle çalışmamızın ana amacı, DEAŞ’ın yirmi birinci yüzyılda din temelli radikalleşme süreçlerinin ideolojik ve örgütsel üyelik stratejilerini nasıl etkilediğini tespit etmektir.
Abstract
The basis of the concept of combating terrorism lies in understanding the causes and conditions that lead to terrorism. Knowing the causes and conditions that constitute terrorism will be effective both in understanding terrorism from a logical point of view and in determining the correct strategies to combat it. The main areas of terrorism, based on the falsifying interpretation of religious doctrines, feed on religious motivation, religious justification based on religious judgments, an organization based on believers, and ostensibly based on religious worldviews. For this reason, the terrorism in question is usually carried out by those who are trying to exploit religion in these areas, to provide religious motivation, and, as the real purpose, to terrorize. These groups engage in extreme deception that falsifies religious texts. In addition, the groups in question make takfir and condemn individuals or communities with their distorted versions of religious facts and events. Therefore, fundamentalist/radical ideological thought is an important source of motivation for participation in terrorist organizations, but this ideological infrastructure in a way constitutes the first step of the process of joining terrorist organizations. Within the framework of this information and determinations, our study is limited to the terrorist organization ISIS, which has a religious-radical ideology, which makes harsh judgments without interpreting religious texts, treats religious texts with a strict perspective, and foresees violence as a mainstay. In other words, the main purpose of our study is to determine how the religion-based radicalization processes of ISIS in the twenty-first century affect its ideological and organizational membership strategies.
Künye
Doğaner, M. & Yoldaş, Y. (2023). DEAŞ Terör Örgütünün Dini İdeolojik Alt Yapısı ve Örgütsel Üyelik Stratejileri. Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi, 6 (1), 47-64.
Anahtar Kelimeler
DEAŞ, DEAŞ’ın Dini İdeolojik Alt Yapısı, Örgütsel Üyelik Stratejileri
Keywords
ISIS, Ideological Infra-structure of ISIS, Organizational strategies of ISIS