System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object. at Site.OnInit(EventArgs e)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi

2023/1 Cumhuriyetin 100. Yılında Savaşlar, Tehditler ve Fırsatlar - Wars, Threats, and Opportunities in the 100th Anniversary of the Republic

2023/1 Cumhuriyetin 100. Yılında Savaşlar, Tehditler ve Fırsatlar - Wars, Threats, and Opportunities in the 100th Anniversary of the Republic

Yayın Ekibi / The Editorial Staff

Editör

Doç. Dr. Hülya TOKER

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Arş. Gör. Emre EZİN

Editör Yardımcısı

Dr. Öğretim Üyesi Y. Pınar ÖZMEN

Tanıtım ve Sosyal Medya

Arş. Gör. Emre EZİN 

JenerikİçindekilerİçindekilerHakem Kurulu

Makaleler / Articles

65-77

Yeni Güvenlik Yaklaşımları Çerçevesinde Sağlık Güvenliği

Health Security Within The Framework of New Security Approaches

Ogün Burhan AYDIN

Özet Tam Metin
Özet
Geçmişten günümüze yıkıcı etkileri olan salgınlar ve insan sağlığını hedef alan terör saldırıları, toplumlar üzerinde büyük izler bırakmıştır. Salgınların insanlar arasında hızlı bir şekilde yayılarak pandemilere dönüşmeleri, savaşlar ve devlet dışı aktörlerin eylemlerinde insan sağlığını doğrudan hedef alacak şekilde kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer ajanları silah olarak kullanmaları güvenlik anlayışının değişmesine sebep olan etkenler arasındadır. Bu sebeple hem uluslararası güvenlik hem de yerel/bölgesel güvenlik ön plana çıkmaktadır. Bu bağlamda devletlerin güvenlik endişelerinin temelinde askerî ve siyasi konular birinci sırada yer alsa da sağlık güvenliğinin de en az diğer güvenlik tehditleri kadar önemli olduğu anlaşılmaktadır. Devletler kendi popülasyonlarının güvenliğini temin etmek durumundadır. Devletlerin özellikle insan mobilitesinin bu denli kolaylaşması nedeniyle bireylerin sağlık güvenliği için karşı karşıya kaldıkları tehditleri analiz edebilmeleri ve önlem planları hazırlamaları gerekmektedir. Araştırmada descriptive (betimsel) metot uygulanmış ve interpretative (yorumlayıcı) yaklaşım çerçevesinde birincil ve ikincil veriler incelenerek doküman analizi yapılmıştır. Tarihsel süreçte sağlık güvenliği tehditlerinin daha iyi anlaşılabilmesi için vaka çalışması yöntemi kullanılarak kavramsal tanımlamalara katkı sağlanmıştır.
Abstract
Epidemics and targeting human health terrorist attacks, which have had devastating effects from the past to the present, have left great impacts on societies. The rapid spread of epidemics among people and their transformation into pandemics, the use of chemical, biological, radioactive, and nuclear agents as weapons that directly target human health in wars and the actions of non-state actors are among the factors of a change in the understanding of security. For this reason, both international security and local/regional security come to the fore. In this context, although military and political issues are at the top of security concerns of the states, it is understood that health security is at least as important as other security threats. In doing this, states must ensure the safety of their populations. States should be able to analyze the threats they face to the health security of individuals and prepare precautionary plans, especially in the context of increasing human mobility. In the research, a descriptive method was applied and document analysis was performed by examining primary and secondary data within the framework of an interpretative approach. In order to better understand health safety threats in the historical process, conceptual definitions have been contributed by using the case study method.
Künye
Aydın, O. B. (2023). Yeni Güvenlik Yaklaşımları Çerçevesinde Sağlık Güvenliği. Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi, 6 (1), 65-77.
Anahtar Kelimeler
Uluslararası Güvenlik, Yeni Güvenlik Yaklaşımları, Sağlık Güvenliği
Keywords
International Security, New Security Approaches, Health Security