System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object. at Site.OnInit(EventArgs e)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi

2023/2 Geçmişten Günümüze Milliyetçilik Tartışmaları: Kimlikler, Krizler ve Aidiyetler

2023/2 Geçmişten Günümüze Milliyetçilik Tartışmaları: Kimlikler, Krizler ve Aidiyetler

Yayın Ekibi / The Editorial Staff

Editör

Doç. Dr. Hülya Toker

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Arş. Gör. Emre Ezin

Editör Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Pınar Özmen

Tanıtım ve Sosyal Medya

Arş. Gör. Emre Ezin 

JenerikİçindekilerİçindekilerHakem Kurulu

Makaleler / Articles

121-130

Mıroslav Hroch’un 3 Aşamalı Modeli Ekseninde Azerbaycan Millî Hareketinin Doğuşu

The Emergence Of The Azerbaıjanı Natıonal Movement Wıthın The Framework Of Mıroslav Hroch’s 3-Stage Model

Mehmet Akif Can

Özet Tam Metin
Özet
Aidiyet duygusu, bir şeylere ve bir yerlere bağlanma dürtüsü insanlığın varoluşsal serüveninde tazeliğini yitirmeyen kavramlar olagelmiştir. Tarihsel perspektiften bakıldığında insana ait olan aidiyet hasleti toplumların da hayatlarında, yaşamış oldukları dönüşümde önemli bir eşik olmuştur. Bu bağlamda milliyetçilik mevhumu toplumların hayatlarında en belirleyici formlardan biridir. “Zaman”a ve “coğrafya”ya göre farklı biçimlerde tebarüz eden milliyetçilik; iki ayrı anlam dünyasına sahip Doğu ve Batı toplumlarında farklı dinamiklerle gelişim göstermiştir. Çarlık Rusya hegemonyası altında bulunan Azerbaycan’ın on dokuzuncu yüzyılın başından itibaren millî biçimde varoluş arayışı, bu arayışın Azerbaycan millî hareketini taşıdığı nokta ve millî kimlik oluşumu Miroslav Hroch’un üç aşamalı modeli ekseninde ele alınmıştır. Girişilen düşünsel ve eylemsel faaliyetlerin Hroch’un modelinde hangi aşama içinde değerlendirilmesinin uygun olduğu ve bundan bağımsız olarak Azerbaycan millî hareketinin bütünsel olarak geçirdiği süreç çalışmanın temel kimliği hüviyetindedir. Bu bağlamda Azerbaycan millî hareketinin tarihsel unsurlar etrafında şekilleniş biçimi, bu biçim içerisinde toplumsal tepkinin konumu, yetişen ve hareketin fitilini ateşleyen aydın kadronun teşekkül devri nedenleriyle izaha kavuşturulmaya çalışılmıştır
Abstract
The sense of belonging and the urge to connect to something and somewhere have been concepts that have not lost their currency in the existential adventure of humanity. From a historical perspective, the characteristic of belonging to human beings is also important in the lives and transformations of societies. In this context, nationalism is one of the most determining factors in the lives of societies. Nationalism, which manifests itself in different forms according to “time” and “geography”, has two separate worlds of meaning. As a matter of fact, it has developed with different dynamics in Eastern and Western societies. Azerbaijan's quest for national existence since the beginning of the 19th century, which was under the hegemony of Tsarist Russia and the point where this quest carries the Azerbaijani national movement and the formation of national identity are discussed in the axis of Miroslav Hroch's threephase model. The appropriate phase of the Hroch model to be employed in the evaluation of their intellectual and operational activities, and independently of this, the process of the Azerbaijani national movement as a whole, form the basis of this study. In this context, the formation of the Azerbaijani national movement around historical elements, the position of social reaction within this form, and the reasons for the establishment period of the intellectual cadre that fostered the movement have been attempted to be explained.
Künye
Anahtar Kelimeler
Milliyetçilik, Azerbaycan, Hroch, Çarlık Rusya, Millî Kimlik.
Keywords
Nationalism, Azerbaijan, Miroslav Hroch, Tsarist Russia, National Identity.