System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object. at Site.OnInit(EventArgs e)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi

2023/2 Geçmişten Günümüze Milliyetçilik Tartışmaları: Kimlikler, Krizler ve Aidiyetler

2023/2 Geçmişten Günümüze Milliyetçilik Tartışmaları: Kimlikler, Krizler ve Aidiyetler

Yayın Ekibi / The Editorial Staff

Editör

Doç. Dr. Hülya Toker

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Arş. Gör. Emre Ezin

Editör Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Pınar Özmen

Tanıtım ve Sosyal Medya

Arş. Gör. Emre Ezin 

JenerikİçindekilerİçindekilerHakem Kurulu

Makaleler / Articles

141-154

İran’ın Vekil Güç İnşasında İzlediği Kimlik Politikası: Azerbaycan İslami Direniş Hareketi (Hüseynçilər/Hüseyniyyun) Örneği

Iran's Identity Policy Pursued in Its Construction as a Proxy Power: The Case of the Islamic Resistance Movement of Azerbaijan (Hüseynçilər/Husayniyyun)

Oral Toğa & Güngör Şahin

Özet Tam Metin
Özet
İran İslam Cumhuriyeti, İslam Devrimi’nin gerçekleşmesinden kısa bir süre sonra bir dizi ciddi güvenlik problemleriyle karşı karşıya kalmıştır. Söz konusu tehditlerden edinilen tecrübeler sonraki yıllarda İran’ın savunma stratejisini ciddi anlamda şekillendirmiştir. İleri savunma ve caydırıcılık konsepti İran’ın savunma stratejisinde oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Devrim’den bu yana aktif bir şekilde yürütülen vekil güç stratejisi de İran’ın ileri savunma ve caydırıcılık konseptinin uzantısı olarak değerlendirilebilir. Bu bağlamda İran, Afganistan’dan Nijerya’ya, Yemen’den Suriye’ye kadar çok geniş bir coğrafyada irili ufaklı birçok grupla temas halindedir. Böylece olası tehditleri sınırlarının ötesinde karşılamayı ve çevre ülkeler üzerinde kendi politikalarıyla paralel hareket edecek gruplar inşa ederek bu ülkelerdeki etkisini artırmak istemektedir. Bu gruplarla büyük ölçüde kimlik temelli bir söylem üzerinden yakınlık kurmaktadır. 2013 yılından itibaren Azerbaycan Cumhuriyeti’ne yönelik çalışmalara başlayan ve 2015’ten itibaren faaliyetleri gözle görünür hale gelen Azerbaycan İslami Direniş Örgütü (Hüseynçiler/Hüseyniyyun) de İran’ın bu politikaları kapsamında desteklediği vekil güçlerden birisidir. Bu çalışmada İran’ın vekil güç stratejisi kapsamında sevk ve idare ettiği bu örgütün söylemlerinin ve faaliyetlerinin temelini oluşturan arka plan ile örgüt yapılanması ele alınmaktadır
Abstract
The Islamic Republic of Iran faced severe security problems shortly after the Islamic Revolution. The experiences gained from these threats have thoughtfully shaped Iran's defense strategy in the following years. Forward defense and deterrence concepts are essential toIran's defense strategy. The proxy power strategy, which has been actively carried out since the Revolution, can also be considered an extension of Iran's forward defense and deterrence concept. In this context, Iran is in contact with and manages many groups, large and small, over a wide geography, from Afghanistan to Nigeria and Yemen to Syria. Thus, it seeks to meet potential threats beyond its borders and increase its sanction power in these countries by building groups that will act in parallel with its own policies. He establishes affinity with these groups largely through an identity-based discourse. The Azerbaijan Islamic Resistance Organization (Hüseynçilər/Husayniyyun), which has started to work for the Republic of Azerbaijan since 2013 and whose activities have become visible since 2015, is one of the proxy forces that Iran supports within the scope of these policies. In this study, the background and organizational structure that form the basis of the discourse and activities of this organization, through which Iran is directed and managed within the scope of the proxy power strategy, will be discussed
Künye
Anahtar Kelimeler
Azerbaycan, Azerbaycan İslami Direniş Örgütü, Hüseynçiler, Huseyniyyun, İran, Konstrüktivizm.
Keywords
Azerbaijan, Azerbaijan Islamic Resistance Movement, Huseynciler, Husayniyyun, Iran, Constructivism