System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object. at Site.OnInit(EventArgs e)

Yozgat Bozok University

Turkish Journal Of Political Science

2022/1 Latin Amerika Bölgesinde Siyaset ve Toplum

2022/1 Latin Amerika Bölgesinde Siyaset ve Toplum

Yayın Ekibi / The Editorial Staff

Editör

Doç. Dr. Hülya TOKER

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Arş. Gör. Ranuna İklime GÜN

Editör Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Pınar ÖZMEN

Tanıtım ve Sosyal Medya

Arş. Gör. Emre EZİN 

JenerikİçindekilerEditördenHakem Kurulu

Makaleler / Articles

1-17

En Yüksek Cam Tavanlara Meydan Okumak: Latin Amerika Kadın Devlet Başkanları

Challenging The Highest Glass Ceilings: Latin American Female Heads Of State

Ruziye TALİ

Özet Tam Metin
19-34

Latin Amerika’da Solun İkinci Yükselişi

The Second Rise of the Left in Latin America

Emrah Kaya, Ezgi Yıldırım

Özet Tam Metin
35-48

Kolombiya – FARC Barış Sürecinin Uygulanması: Sorunlar ve Riskler

Implemetatıon of Colombia – FARC Peace Deal: Problems and Risks

Başar Baysal, E. Nur Sezek

Özet Tam Metin
49-56

Brezilya Federal Devleti ve Kamu Politikası Üzerine Bir İnceleme

A Study on the Brazilian Federal Government and Public Policy

Sevil Zengin

Özet Tam Metin
57-72

Bolsonaro Döneminde Brezilya’nın Amazonlar Politikası

Brazil’s Amazons Policy During the Bolsonaro Era

Ceren Uysal Oğuz, Canan Kışlalıoğlu

Özet Tam Metin
73-92

Covid-19 Salgınının Eşitsizlik ve Yoksulluğa Etkisi: Latin Amerika Örneği

The Effect Of The Covid-19 Epidemic on Inequality and Poverty: The Case of Latin America

Alper Ekmekcioğlu

Özet Tam Metin
93-107

Pretoryenizmin Sürekliliği Açısından Latin Amerika ve Türkiye’deki Askerî Darbeler: 1960-1980

Military Coups in the Latin America and Turkey in Terms of the Continuity of Praetorianism: 1960-1980

Sacit Yarımoğlu

Özet Tam Metin
111-136

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Fransızca Basın: Fransa Millî Kütüphanesi’nde (Bibliothèque Nationale De France) Bulunan Fransızca Yayımlanmış Osmanlı Gazete, Dergi ve Yıllıkları Koleksiyonu

Francophone Press From The Ottoman Era to the Republic: Collection of Ottoman Newspapers, Magazines and Annuals Published in French Language at the Bibliothèque Nationale De France

Aydın Özgören

Özet Tam Metin
137-150

6360 Sayılı Kanun ile Köyden Mahalleye Dönen Yerlerdeki Sorunlar Üzerine Bir Değerlendirme

An Assessment on the Problems Returning from the Village to the Neighborhood with the Law No. 6360

Pelin Sultan Kara, Emre Ezin

Özet Tam Metin
153-161

Benjamin Moffitt – Popülizmin Küresel Yükselişi

Benjamin Moffitt – The Global Rise of Populism

Furkan Yaman

Özet Tam Metin
1-172

Tam Sayı Dosyası

Özet Tam Metin

Kapak

Özet Tam Metin