System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object. at Site.OnInit(EventArgs e)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi

2023/2 Geçmişten Günümüze Milliyetçilik Tartışmaları: Kimlikler, Krizler ve Aidiyetler

2023/2 Geçmişten Günümüze Milliyetçilik Tartışmaları: Kimlikler, Krizler ve Aidiyetler

Yayın Ekibi / The Editorial Staff

Editör

Doç. Dr. Hülya Toker

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Arş. Gör. Emre Ezin

Editör Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Pınar Özmen

Tanıtım ve Sosyal Medya

Arş. Gör. Emre Ezin 

JenerikİçindekilerİçindekilerHakem Kurulu

Makaleler / Articles

169-180

Tarihsel Süreçte Vezir Nizâmülmülk’ün İstihbarata Yaklaşımı: Siyasetname Örneği

Vazir Nizam Al-Mulk's Approach to Intelligence in the Historical Process: A Political Treatise (Siyasetname)

Nedim Mutlu & Derviş Çanakçı

Özet Tam Metin
Özet
Nizâmülmülk; bireysel kabiliyetleri, kişisel özellikleri, devlet yönetiminde ulaştığı konum, yönetim anlayışı, prensipleri ve döneminde sağladığı refah ve güven ortamı sayesinde bütün dikkatleri üzerinde toplamıştır. Bundan dolayı Nizâmülmülk gerek kendi döneminde gerekse sonrasında neredeyse hiçbir vezirin olmadığı kadar ilgi odağı olmuştur. Selçuklu Devleti kurumlarını kendi yönetim anlayışına göre şekillendirmesi, sorunlara gerçekçi çözümler üretmesi, makamını ve gücünü kuvvetlendirmiştir. Yönetimini din, adalet, düzen ve liyakat üzerine kurmuş önemli bir şahsiyet olan Nizâmülmülk’ün istihbaratçılık vasfı sayesinde elde ettiği kazanımlar, döneminin diğer yöneticilerinden farklılıkları, Selçuklu Devletine barış, huzur ve istikrar getirmiştir. Bunun sonucu olarak otuz yıla yakın vezirlik yaparak, kendisinden sonraki Türkİslam devletlerine de örnek olmuştur. Nizâmülmülk, devlet yönetiminde elde ettiği tecrübeleri, yazmış olduğu eserde ortaya koymuş ve Siyasetnamede yer alan hikâye ve olaylarda istihbarat çalışmalarını öne çıkarmıştır. Siyasetnamede yer alan 51 fasılın çoğunda istihbaratta kullanılan taktik ve yöntemleri görmek mümkündür. Fasıllara bakıldığında, başlıkları genel olarak içeriklerini yansıtmaktadır. Sadece başlıklar okunsa dahi devletin emniyeti, toplumun huzuru ve sağlığı için iyi bir istihbarat faaliyetinin öneminden bahsedildiği ve istihbarat yapılması gerektiği düşüncesi ortaya çıkabilir. Nizâmülmülk ilkeleri açısından ise Din, Siyaset, Liyakat, Adalet kavramlarının öne çıktığını görmekteyiz. Bu ilkeler istihbarat yöntemleri ile korunup teminat altına alınmıştır.
Abstract
Nizâmülmülk; thanks to his individual abilities, personal characteristics, the position he reached in the state administration, his management approach, principles and the environment of prosperity and trust he provided during his time, he attracted all the attention. For this reason, Nizâmülmülk has been the focus of attention as no other vizier has been in his own period and after. Shaping the institutions of the Seljuk State according to its own management approach, producing realistic solutions to problems, strengthened its authority and power. Nizâmülmülk, who is an important person who has established his administration on religion, justice, order and merit, brought peace, tranquility and stability to the Seljuk State. As a result of this, he served as a vizier for nearly thirty years and set an example for the TurkishIslamic states after him. Nizâmülmülk revealed the experiences he gained in state administration in his policy book and highlighted the intelligence studies in the stories and events in the policy book. It is possible to see the tactics and methods used in intelligence in most of the 51 chapters in the policy. Looking at the chapters, their titles generally reflect their contents. Even if only the headlines are read, it can be thought that the importance of a good intelligence activity is mentioned for the safety of the state, the peace and health of the society and that intelligence should be done. In terms of Nizâmülmülk principles, we see that the concepts of Religion, Politics, Merit and Justice come to the fore. These principles are protected and secured by intelligence methods.
Künye
Anahtar Kelimeler
Nizâmülmülk, Siyasetname, İstihbarat, Yönetim, Güvenlik.
Keywords
Nizam-al Mulk, The Book of Government, Intelligence, Management, Security.