System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object. at Site.OnInit(EventArgs e)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi

2022/2 Sömürgecilik ve Yönetim - Colonialism and Administration

2022/2 Sömürgecilik ve Yönetim - Colonialism and Administration

Yayın Ekibi / The Editorial Staff

Editör

Doç. Dr. Hülya TOKER

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Arş. Gör. Emre EZİN-Arş. Gör. Ranuna İklime GÜN ALTUN

Editör Yardımcısı

Dr. Öğretim Üyesi Y. Pınar ÖZMEN

Tanıtım ve Sosyal Medya

Arş. Gör. Emre EZİN 

JenerikİçindekilerEditördenHakem Kurulu

Makaleler / Articles

173-186

Afrika Birliği’nin Barış ve Güvenlik Politikasının Sınırları: Burundi Müdahalesi Örneği

The Limits of the African Union’s Peace and Security Policy: The Case of the Intervention in Burundi

Fadime Gözde ÇOLAK

Özet Tam Metin
187-198

Sömürgecilik ve Sömürü: Rusya Üzerine Postmodern Bir Eleştiri

Colonialism and Exploitation: A Postmodern Critique on Russia

Melih DEMİRTAŞ

Özet Tam Metin
201-210

Ukrayna Milliyetçiliği: Kimliğini Arayan bir Ulusun Post-Kolonyalizm Üzerinden Okunması

Ukrainian Nationalism: A Post-Colonial Reading of a Nation Finding its Feet

Sertan AKBABA

Özet Tam Metin
211-226

Bağımsızlık Coşkusunu Yaşayamadan Kendini Çatışmaların Girdabında Bulan Somali Halkının Dramı

The Drama of the Somalia People Finding Their Things in the Virtual Conflict Without Exposure of Independence

Kadir ÖZKÖSE

Özet Tam Metin
227-240

Etnik Temelli Çatışmalara Bm Müdahalesi: Ruanda ve Bosna

UN Intervention In Ethnic Based Conflicts: Rwanda And Bosnia

İrem Güldem KARAR

Özet Tam Metin
243-252

Sömürgeciliğin Temel Sebebi: Yanlış Hak ve Güç Anlayışı

The Fundamental Reason of Colonialism: Wrong Understanding of Right and Power

Mustafa YILDIZ

Özet Tam Metin
253-258

Koloni Dönemi Yapısı Japon Hükûmeti Genel Yönetim Binası Üzerine Kısa Bir Değerlendirme

A Brief Evaluation of The Japanese Government-General Building (GGB) in a Colonial Period

Esengül DANIŞAN ARTAN

Özet Tam Metin
259-269

Biz ve Öteki Arasında Fransa’nın Mısır’ı İşgali ve Kültürel Sömürgecilik

Between Us and the Other, France’s Occupation of Egypt and Its Cultural Colonialism

Abdulkadir AKSÖZ

Özet Tam Metin
273-291

Populist Radikal Sağ Partilerin Seçim Başarılarında Avrupalılaşma Sürecinin Etkisinin Yeniden Değerlendirilmesi: 2000-2010 Orta ve Doğu Avrupa Seçimleri

Revisiting the Conditions of the Populist Radical Right Electoral Success in Central and East Europe During Europeanization Period: A Fuzzy-Set Approach

Mustafa Çağatay ASLAN

Özet Tam Metin
293-302

Çalışan İyiliği İçin İş-Hayat Dengesi ve Esneklik Rolünün Değerlendirilmesi

Assessing the Role of Work-Life Balance and Flexibility for Employee Well-Being

Robert PAPLA, Dmitriy PAK, Gulim GINET

Özet Tam Metin

Tam Sayı Dosyası

Full Issue

Özet Tam Metin

Kapak

Cover

Özet Tam Metin