System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object. at Site.OnInit(EventArgs e)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi

2023/2 Geçmişten Günümüze Milliyetçilik Tartışmaları: Kimlikler, Krizler ve Aidiyetler

2023/2 Geçmişten Günümüze Milliyetçilik Tartışmaları: Kimlikler, Krizler ve Aidiyetler

Yayın Ekibi / The Editorial Staff

Editör

Doç. Dr. Hülya Toker

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Arş. Gör. Emre Ezin

Editör Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Pınar Özmen

Tanıtım ve Sosyal Medya

Arş. Gör. Emre Ezin 

JenerikİçindekilerİçindekilerHakem Kurulu

Makaleler / Articles

181-194

Platon’un Devlet Kitabı Üzerinden Antik Yunan’da Oikos ve Kadınlar Hakkında Bir Tartışma

On Plato's Republic: A Discussion About Oikos and Women in Ancient Greece

Elifhan Köse Çal

Özet Tam Metin
Özet
Antik Yunan düşünürü olan Platon’un ideal bir devlet düzenini anlattığı ve ilk ütopyalardan biri sayılan Politeia/Devlet adlı kitap, Platon’un kadınlara ilişkin düşünceleri nedeniyle halen güncel bir tartışma konusudur. Bazı çağdaş yorumcular Platon’un düşüncelerini ve Devlet kitabını proto-feminist, bazıları ise anti-feminist bulmaktadır. Bu çalışma Devlet kitabında ortaya koyulan ve kadınlar için eşitlikçi görünen ideal düzenin asıl amacının, sınıflı toplumun devamını sağlayacak bir adalet anlayışı yaratmak olduğunu gösterir. Platon tarafından kitapta ortaya atılan adalet kavramı insan doğası, ruh ve akıl gibi kategorilerle ele alınacak; antik dönemin kendine özgü cinsiyet bilgisi de bu kategorilerle açıklanacaktır. Platon felsefesinde ruhun bedene önceliği, üretim ve yeniden üretimi gerçekleştiren beden dünyasının doğal mekânı olan “oikos”un kamusal alanla eş-uzamlı olmayan aşağı konumunu garanti altına alır. Metinde amaç dönemin “oikos” (ev yaşamına) ve kadınların konumlarına ilişkin bugün eşitlikçi olduğu ileri sürülen ideal düzenin, antikiteye ilişkin tarihsel özgünlüğünü Platon’un Devlet kitabı aracılığı ile ortaya koymaktır
Abstract
One of the first utopias published by the ancient Greek philosopher Plato, Politeia/The Republic, describes an ideal state and is still a matter of con-troversy today due to his ideas on women. While some modern observers consider Plato's ideas and the Republic to be anti-feminist, others disagree. The fundamental point of this work is to demonstrate that the goal of the ideal order envisioned in The Repub-lic, which appears equal to women, is to establish a solid notion of justice that will guarantee the surviv-al of the class system. Human nature, spirit, and mind are some of the categories that will be used to exam-ine Plato's idea of justice throughout the book. These categories will also be used to describe how ancient people understood gender in particular. Plato's con-cept of the superiority of the soul over the body en-sures that the "oikos," (household life) or natural space of production and reproduction, is inferior to the public area that is not equally spaced with it. In light of the "oikos" of the era and the status of wom-en through Plato's The Republic, the goal is to demonstrate the historical originality of that ideal order, thought to be gender equitable today
Künye
Anahtar Kelimeler
Platon, Oikos/ev, Cinsiyet.
Keywords
: Platon, Oikos/Home, Gender