System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object. at Site.OnInit(EventArgs e)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi

2019/1 Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri - Turkey-European Union Relations

2019/1 Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri - Turkey-European Union Relations

Yayın Ekibi / The Editorial Staff

Editör

Dr. Öğr. Üyesi Hülya Toker

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi Y. Pınar ÖZMEN

Editör Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Y. Pınar ÖZMEN

Tanıtım ve Sosyal Medya

 

JenerikİçindekilerİçindekilerHakem Kurulu

Makaleler / Articles

107-132

Boğazlar Sorunu Üzerine Jeopolitik Bir Değerlendirme: İstanbul’un Fethinden Montrö Boğazlar Sözleşmesine

A Geopolitical Assessment on The Straits Issue: from the Conquest of İstanbul to the Montreux Straits Convention

Hasan ACAR

Özet Tam Metin
Özet
Tarih boyunca siyasî, askerî ve ekonomik yönden stratejik öneme sahip olan İstanbul ve Çanakkale Boğazları, üzerinde hâkimiyet kurmak isteyen Rusya ve Batılı devletlerin büyük mücadelelerine sahne olmuştur. Boğazlar Sorunu olarak ifade edilen bu mücadele, İstanbul ve Çanakkale Boğazlarına hâkim olan devlet ile deniz yolu olarak bu Boğazlardan yararlanmak isteyen devletlerarasında çıkan sorunları ve bunların bir çözüme bağlanmasını ifade etmektedir. Tarihsel süreç içerisinde İstanbul ve Çanakkale Boğazları stratejik yönden büyük devletlerin her zaman ilgisini çekmiştir. Bu ilgi özellikle ekonomik, politik ve askerî yönden ortaya çıkmaktadır. Boğazlar Sorunu özellikle Mısır meselesinden sonra daha çok önem kazanmıştır. Bu araştırma, Devleti-i Aliye’nin İstanbul’un Fethi ile başlayan Boğazlara hâkimiyetinden yıkılışına kadar Batılı devletlere Boğazlar üzerinden verdiği imtiyazları ve devletin hâkimiyetinin zayıflamasıyla birlikte Kırım idaresinin kaybedilerek Rusya’nın Boğazlar üzerinden sıcak denizlere inmek istemesi mücadelesini ve bu duruma karşı gelen devletlerin Boğazlar üzerindeki hâkimiyet kavgalarını ortaya koyma amacındadır.
Abstract
The Straits of Istanbul and the Dardanelles, which have political, military and economic strategic priorities throughout history, have been the scene of great struggles of Russia and Western States seeking to rule over them. This struggle, which is referred to as the Problem of the Straits, refers to the problems that arise between the state that dominates the Straits of Istanbul and the Dardanelles and the states wishing to take advantage of these Straits as a maritime route and their solution. Historically, the Straits of Istanbul and the Dardanelles have always attracted great interest from the strategic direction. This interest emerges especially from the economic, political and military perspectives. The issue of the Straits has become more important, especially after the Egyptian issue. The aim of this study is to reveal the events occured from the beginning of Ottoman Empire's domination over the Straits through the conquest of Istanbul until the collapse of the State. These events are briefly as follows; the concessions given to the Western states over the Straits, the weakening of the sovereignty of the state, meanwhile the lost of the administration of Crimea, and Russia's struggle for its desire in order to outreach to the warm seas through the Straits, and the struggles of the states that opposed this situation of Russia to establish domination over the Straits.
Künye
ACAR, H . (2019). Boğazlar Sorunu Üzerine Jeopolitik Bir Değerlendirme: İstanbul’un Fethinden Montrö Boğazlar Sözleşmesine. Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi , 2 (1) , 107-132.
Anahtar Kelimeler
Boğazlar Sorunu, Jeopolitik, Montrö Boğazlar Sözleşmesi, Egemenlik, Jeostrateji.
Keywords
The Problem of the Straits, Geopolitics, Montreux Straits Convention, Sovereignty, Geostrategy.